Bij organisaties zonder winststreven, zoals fondsenwervende instellingen, wordt vaak een deel van het vermogen gereserveerd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven. Maar wat is nu precies het onderscheid tussen een bestemmingsreserve en een bestemmingsfonds? En hoe verwerk je een dergelijke reserve of fonds in de jaarrekening? In dit blog geven we antwoord op 3 veelvoorkomende vragen uit de praktijk.

Vraag 1: Wat is het verschil tussen een bestemmingsfonds en een bestemmingsreserve?

Het onderscheid tussen een fonds en reserve heeft te maken met wie de bestemming voor het gereserveerde eigen vermogen bepaalt. Als de beperking in bestedingsmogelijkheid is aangebracht door derden, dan is sprake van een bestemmingsfonds. Wanneer de bestemming door het bestuur van de instelling wordt bepaald, is sprake van een bestemmingsreserve.

Bij een bestemmingsreserve kan het bestuur de beperking zelf opheffen. Hierdoor wordt een bestemmingsreserve beschouwd als ‘vrij besteedbaar’ vermogen. Bij een bestemmingsfonds is de beperking opgelegd door derden waardoor dit deel van het eigen vermogen niet vrij besteedbaar is.

Vraag 2: Zijn bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves voorzieningen?

Nee, een bestemmingsreserve en een bestemmingsfonds zijn geen voorzieningen. Het gaat erom dat derden of het bestuur een deel van het vermogen een bestemming geven. Bij een voorziening gaat het om een verplichting die waarschijnlijk leidt tot een uitstroom van middelen en betrouwbaar is vast te stellen. Daarvan hoeft bij een bestemmingsfonds of -reserve geen sprake te zijn.

Vraag 3: Hoe verwerk je een bestemmingsfonds en -reserve in de jaarrekening?

Het vormen van een bestemmingsreserve of -fonds gaat ten laste van de resultaatbestemming. Dit betekent dat het saldo van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd en onttrokken aan de bestemmingsfondsen en -reserves.

Het bestuur beslist over de bestemming van het saldo van baten en lasten. Ook als dit saldo negatief is kunnen toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en -fondsen plaatsvinden. Het uitgangspunt is dat het saldo geheel wordt bestemd en dat na bestemming van het saldo nihil resteert.

Heeft jouw non-profit klant te maken met bestemming van het resultaat? Verwerk dit dan op de juiste wijze!


Meer weten?

Wil je meer weten over externe verslaggeving en de verwerking van bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves? Volg dan de e-learning Ken de RJk.