Kriton respecteert de privacy van de gebruikers van haar diensten. Wij behandelen alle persoonlijke informatie op vertrouwelijk wijze en deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan de verwerking van persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel wij deze gebruiken. Mocht u na het lezen met vragen zitten, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Organisatie

Dit is de privacyverklaring van Kriton Holding B.V., gevestigd te Driebergen. Kriton Holding B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Kriton Holding BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32113673. Onze contact­gegevens kunt u vinden op onze website: https://www.kriton.nl.

Onder Kriton Holding BV valt Kriton BV (gevestigd te Driebergen, KvK-nummer 52561348). Deze privacyverklaring is ook van toepassing op deze entiteit. Kriton Holding B.V. en Kriton B.V. zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als ‘Kriton’.

Om u goed van dienst te kunnen zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te kunnen voeren, verwerken wij persoonsgegevens. Kriton respecteert de privacy van de gebruikers van haar diensten. Wij behandelen alle persoonlijke informatie op vertrouwelijk wijze en deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel wij deze verwerken. Wij raden u aan dit document zorgvuldig te lezen. Mocht u na het lezen met vragen zitten, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met ons belt. Ook als u de website van Kriton bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Kriton worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kriton van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Kriton persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van ons bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van Kriton. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Kriton.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt deze privacyverklaring aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe wij omgaan met hun persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens

Om onze diensten goed te kunnen laten functioneren, verzamelen wij een aantal persoonlijke gegevens van onze gebruikers. Deze gegevens kunnen op twee manieren in ons bezit komen:

  • u heeft bij het afnemen van één van onze diensten uw gegevens zelf ingevoerd;
  • een organisatie waaraan u verbonden bent (bijvoorbeeld uw werkgever of een onderwijsinstantie) heeft uw gegevens aan ons doorgegeven.

Wij verwerken dus uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt ter verwerking.

Kriton verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Doel
Kriton verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

  1.  de communicatie met u omtrent deelname aan e-learnings of trainingen;
  2. het afhandelen van uw betaling;
  3. het verzenden van onze nieuwsbrief;
  4. inzicht te krijgen in uw trainingsvoortgang.

Kriton heeft drie grondslagen waarop zij persoonsgegevens verwerkt:

  1. Wanneer Kriton als door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) erkende organisatie verantwoordelijk is voor de PE-registratie, dan is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zonder deze gegevens kan de deelnemer niet voldoen aan de PE-registratie bij de NBA.
  2. Wanneer Kriton in opdracht van een zakelijke klant een opdracht uitvoert, dan is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
  3. Wanneer een particuliere bezoeker of deelnemer een service van Kriton afneemt, dan wordt toestemming gevraagd van de betrokkene.

Het uitgangspunt is dat Kriton in principe zo min mogelijk persoonsgegevens van haar gebruikers verzamelt. Voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten is het echter noodzakelijk om een aantal persoonsgegevens te registreren.

E-mail

Op de website www.kriton.nl kunnen bezoekers zich aanmelden voor de nieuwsbrief. In dat geval wordt alleen het e-mailadres geregistreerd voor het versturen van de nieuwsbrief en verder geen andere persoonsgegevens vastgelegd.

Wanneer een gebruiker zich inschrijft voor onze services (bijvoorbeeld een training) registreren wij het e-mailadres voor de communicatie naar de gebruiker. Het e-mailadres gebruiken wij voor het versturen van e-mails rondom trainings­activiteiten, zoals (maar niet beperkt tot) een inschrijvingsmail, een bevestigingsmail en reminders voor activiteiten.

Wanneer een gebruiker zich inschrijft voor onze services kan het e-mailadres ook gebruikt worden om nieuwsbrieven naar toe te sturen, mits dit expliciet is aangegeven door de gebruiker bij de aanmelding. Wanneer de aanmelding door een organisatie wordt gedaan (bijvoorbeeld wanneer deelnemers via een organisatie deelnemen aan een training), dan zullen deze e-mailadressen niet gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven.

Een organisatie heeft de optie om de communicatie rondom onze diensten in eigen beheer te verzorgen. In dat geval verwerken wij geen e-mailadres als de betreffende organisatie dat wenst.

IP-adres en andere technische gegevens
Van elke interactie met onze diensten legt ons systeem een aantal gegevens vast in een logbestand. Het gaat dan onder andere om IP-adres, tijd, type browser en apparaat, de bezochte pagina en een aantal technische gegevens. Deze gegevens zal Kriton alleen intern gebruiken voor performance- en foutenanalyses.

Voor- en achternaam
Wanneer een bezoeker een gebruikersaccount aanmaakt voor onze online diensten (bijvoorbeeld voor onze e-learning en/of trainingen) registreren wij de voornaam en de achternaam. Eventueel kunnen deze gegevens geanonimiseerd zijn. Echter als Kriton verantwoordelijk is voor het uitgeven van certificaten, of in het geval van accountancy verantwoordelijk is voor de PE-registratie, dan is dit niet mogelijk, omdat de officiële naam dan bij ons bekend moet zijn.

Geslacht
Optioneel kan op verzoek van de klant het geslacht van de deelnemer worden vastgelegd om de communicatie met de deelnemer te voorzien van genderaanduidingen. Deze informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

Voorletters, achternaam, titulatuur en telefoonnummer
Wanneer Kriton optreedt als PE-verantwoordelijke instantie bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), dan is Kriton verplicht om de voorletters, achternaam, titulatuur en het telefoonnummer van de deelnemer te registreren. Deze zijn onder meer nodig voor het uitgeven van het certificaat en voor instandhouding van de erkenning als onderwijsinstelling door de NBA.

Deze gegevens kunnen eventueel ook op verzoek van de verstrekkende organisatie (bijvoorbeeld de opdrachtgever) worden vastgelegd wanneer Kriton niet de PE-verantwoordelijke is.

Organisatie en functie
Optioneel kan Kriton op verzoek van de klant aanvullende persoonsgegevens vastleggen, zoals bijvoorbeeld organisatie en functie.

Adresgegevens
Wij registreren een (factuur)adres en betalingsgegevens wanneer de deelnemer een betaling verricht via ons systeem (bijvoorbeeld via iDEAL). Voor deze transacties wordt een factuur gemaakt en daarvoor zijn de adresgegevens wettelijk verplicht.

Activiteiten en resultaten
Van deelnemers aan onze e-learning worden de progressie, status en scores van verschillende activiteiten vastgelegd, onder meer om te kunnen bepalen of een deelnemer geslaagd is voor een training. Deze informatie kan gedeeld worden in opdracht van de klant, bijvoorbeeld in deelnemeroverzichten.

Overige gegevens
Ons e-learningplatform geeft de gebruiker de mogelijkheid om zelf gegevens toe te voegen aan zijn profiel, zoals bijvoorbeeld een foto of adresgegevens. Het is niet noodzakelijk om deze gegevens toe te voegen aan het profiel voor het goed functioneren van het platform. Het toevoegen van deze informatie is een keuze van de deelnemer.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kriton maakt geen gebruik van software waarbij automatische besluiten worden genomen die grote gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

Kriton bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als u klant bent, interesse blijft tonen in onze diensten of dat wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegeven te bewaren. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Kriton is een door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) erkende onderwijsinstelling en de gegevens die wij uit hoofde hiervan vastleggen, moeten wij 7 jaar bewaren.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u of uw organisatie met ons aangaat of indien dit wettelijk verplicht is. Zo kunnen wij bijvoorbeeld informatie over uw voortgang verstrekken aan de organisatie die u heeft aangemeld voor een training. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kriton blijft wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onze diensten kunnen gebruik maken van services van derden (denk hierbij aan YouTube en andere contentproviders). Ook kunnen in content van onze diensten links zijn opgenomen die verwijzen naar websites van derden. Kriton heeft geen zeggenschap over het privacybeleid van deze derde partijen. Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid en aansprakelijk­heid met betrekking tot de manier waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Voor onze e-learning en trainingen maken wij gebruik van het Learning Content Management Systeem (LCMS) van aNewSpring. Als u zich inschrijft voor één van onze trainingen met een online component, dan zullen wij uw gegevens delen met aNewSpring.

Voor het afwikkelen van betalingen maken wij gebruik van betaaldiensten.

Marketingpartijen en technische dienstverleners
We schakelen marketingpartijen in om ons te ondersteunen bij het optimaliseren van onze website en de daarbij horende dienstverlening. Deze marketingpartijen hebben toegang tot geanonimiseerde data van een of meerdere webanalyticsdiensten die op de website worden gebruikt. Ook kunnen wij in het kader van technische ondersteuning bij problemen op de website bepaalde partijen toegang geven tot het systeem waarin persoonsgegevens zijn in te zien die de bezoeker invult zoals contactformulieren of bestelformulieren. Deze partijen zijn verplicht tot geheimhouding en gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

Hostingpartijen
Deze website wordt gehost bij een derde partij. De servers staan in Ierland en onze hostingpartij draagt zorg voor het waarborgen van een beschermingsniveau dat voldoet aan de Europese wet- en regelgeving. Onze hostingpartij is ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd waarmee het voldoet aan hoge kwaliteit- en veiligheidsstandaarden voor servers. Wij verlenen geen toegang tot uw persoonsgegevens aan hostingpartijen.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Kriton worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kriton gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Kriton maakt gebruik van Google Analytics voor ons gerechtvaardigde belang om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief de AdWords-advertenties van Kriton bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics als deel van deze “Analytics”-dienst.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kriton heeft hier geen invloed op.
Kriton heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via Kriton verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste octet van uw IP-adres wordt geanonimiseerd indien u geen toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor statistische doeleinden.

De gegevens die door Google worden verzameld, worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Bekijk voor meer informatie het Privacybeleid van Google Analytics.

Hotjar
Kriton maakt gebruik van Hotjar om bij te kunnen houden en te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. Hotjar is een dienstverlening die ons beter helpt te begrijpen hoe bezoekers onze website ervaren. We houden hiermee bij hoeveel tijd bezoekers doorbrengen op de website, welke pagina’s zij bezoeken, waar men op de pagina klikt, tot hoe ver men scrolt en de muisactiviteit van de bezoeker. Hotjar verzamelt daarnaast de volgende informatie van bezoekers: het apparaattype (desktop, tablet of gsm), de beeldschermresolutie, de webbrowser en het besturingssysteem. Deze informatie gebruiken we om de data die door Hotjar verzameld wordt makkelijker te kunnen analyseren. Informatie die door de gebruiker wordt ingevuld (voorbeeld: contactformulieren), wordt niet door Hotjar verzameld of opgeslagen. Alle ingevoerde karakters worden automatisch vervangen door een asterisk (*), zodat uw privacy wordt gewaarborgd.
We kunnen Hotjar gebruiken voor online vragenlijsten over het gebruik van onze website. Indien u hiervoor in aanmerking komt, verschijnt er een Hotjar Feedback label waar u indien gewenst feedback kunt geven over onze website. De informatie die u hier opgeeft, zullen we enkel gebruiken om het gebruik van onze website te analyseren en om onze website te verbeteren.
Hotjar maakt gebruik van cookies om bijvoorbeeld aan te geven of een bezoeker opgenomen dient te worden in een steekproef. De meeste van deze cookies blijven 1 jaar geldig en worden daarna automatisch verwijderd. Indien u deze cookies niet wilt accepteren, dan kunt u dit aanpassen in uw cookieinstellingen.
De gegevens die door Hotjar worden verzameld, worden opgeslagen op servers in Malta. Malta behoort tot de Europese Economische Ruimte (EER). De verwerking van uw gegevens door Hotjar blijft binnen de EU, waarbij Hotjar zorg draagt voor het waarborgen van een beschermingsniveau dat voldoet aan de Europese wet- en regelgeving. Bekijk voor meer informatie het Cookiebeleid van Hotjar.

Remarketing
We maken gebruik van remarketing met Google AdWords, LinkedIn en Facebook in onze advertenties. U kunt hiervoor geselecteerd worden indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Remarketing houdt in dat onze advertenties aan u op andere websites worden getoond op basis van de informatie over uw eerdere bezoek(en) aan onze website.
Google, LinkedIn en Facebook zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Deze bedrijven zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Bekijk voor meer informatie de instellingen voor advertenties van Google en het cookiebeleid van LinkedIn en Facebook.

Google Maps
Kriton gebruikt de Google Maps API voor het tonen van een kaart van de omgeving waar wij zijn gevestigd. Google plaatst voor deze functionaliteit een PREF-cookie waarin het zoomniveau, de gekozen taal en de regio wordt opgeslagen. Deze cookie slaat geen persoonlijke data op.

Nieuwsbrieven, contactformulieren en sollicitaties
Kriton biedt een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze diensten en activiteiten. Wanneer u toestemming heeft gegeven wordt uw e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees en kunt u regelmatig een nieuwsbrief ontvangen. U kunt zich altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief via een link in de footer van de nieuwsbrief. Kriton gebruikt MailChimp (mailchimp.com) voor het versturen van nieuwsbrieven. MailChimp is een Amerikaans bedrijf en deze gegevens worden in Amerika opgeslagen en bewaard. Het EU–US Privacy Shield staat toe dat Amerikaanse bedrijven gegevens van Europeanen in Amerika mogen opslaan. Bekijk voor meer informatie het privacy- en cookiebeleid van MailChimp.

Als u contact met ons opneemt via een formulier op de website of via het versturen van een e-mail, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard voor de beantwoording en afhandeling.

Wij verwerken uw persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van een sollicitatie enkel voor het behandelen van uw sollicitatie. Wij bewaren de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar na afloop van de wervings- en selectieprocedure.

Cookies
Onze diensten maken gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de computer of alle andere randapparatuur van de gebruiker worden opgeslagen. Kriton gebruikt deze cookies alleen voor sessiemanagement en het onthouden van (taal)instellingen. Wij slaan geen persoonsgegevens op in cookies. Deze bestanden kunt u op elk moment verwijderen via uw browser (zie voor een uitleg https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/).

Voor onze bedrijfswebsite (kriton.nl) gebruikt Kriton Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website door haar bezoekers. Google Analytics plaatst hiervoor cookies. Een compleet overzicht van alle cookies die kriton.nl gebruikt is op https://www.kriton.nl/cookies/te vinden.

In onze e-learnings en andere online trainingen kan content worden geëmbed van derde partijen, bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, etc. Als u onze websites bezoekt dan bezoekt u ook de websites waar deze content wordt gehost. Deze derde partijen kunnen via de embedded content gegevens over u verzamelen, bijvoorbeeld hoe u omgaat met de content, of je een account hebt of ingelogd bent bij de betreffende partij.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Onze diensten zijn toegankelijk via een beveiligde verbinding (SSL-protocol) zodat derden niet mee kunnen kijken met uw verrichtingen. Onze servers zijn voorzien van beveiligingssoftware zoals anti-virussoftware, firewalls en inbraakpreventiesoftware. Via de standaarden SPF, DKIM en DMARC beveiligen wij onze e-mailcommunicatie. Daarnaast voert Kriton regelmatig een Privacy Impact Assesment (PIA) uit.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat deze verordening en deze wet worden nageleefd. Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze privacyverklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Telefoonnummer: 0900-2001201

Of via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wanneer Kriton persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hierna worden toegelicht.

Het recht op informatie: wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken
Kriton verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manier waarop wij uw gegevens verwerken, over de

regels die daarop van toepassing zijn, over d erechten die u heeft en hoe u daarin vloed op kunt uitoefenen middels deze privacyverklaring.

Het recht van inzage in uw gegevens
Bent u klant van Kriton en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘recht van inzage’.

Het recht op rectificatie of aanvulling
U heeft het recht om de bij ons bekend zijnde persoonsgegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om bepaalde persoonsgegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Het recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Kriton onrechtmatig is.

Het recht op bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Kriton kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Het recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare, machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten of  vragen heeft over ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar secretariaat@kriton.nl. Wij nemen uw verzoek binnen vier weken in behandeling.

Als u Kriton zelf toestemming hebt gegeven tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht deze toestemming weer in te trekken. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar secretariaat@kriton.nl. Als Kriton uw gegevens heeft gekregen via uw werkgever (onze opdrachtgever) dan zult u met haar in overleg moeten treden.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij zullen de aangepaste verklaring op deze website publiceren.