In eerdere blogs behandelden we de gewijzigde regelgeving voor opbrengstverantwoording. We gingen in op het begrip prestatieverplichting en op de opbrengstverantwoording bij garanties. Maar ook voor de toerekening van de transactieprijs is het een en ander veranderd. In dit blog verduidelijken we de wijzigingen aan de hand van een voorbeeld.

Om dit toe te lichten gebruiken we weer de casus van een fabrikant van warmtepompen.

Voorbeeld:

Een fabrikant van warmtepompen biedt naast verschillende warmtepompen ook de mogelijkheid van een onderhoudsabonnement aan. De losse verkoopprijs van een warmtepomp bedraagt € 15.000. Het onderhoudsabonnement kost normaal gesproken € 600 voor 5 jaar. De fabrikant biedt nu de warmtepomp inclusief 5 jaar onderhoud aan voor een totaalbedrag van € 14.900.

De hoofdvraag is hoe je het pakket bestaande uit de verkoop van een warmtepomp en een onderhoudsabonnement verwerkt in de jaarrekening. Om deze hoofdvraag te beantwoorden, werken we eerst een aantal subvragen uit.

Subvraag 1: Is sprake van een of meerdere prestatieverplichtingen?

In dit voorbeeld is sprake van twee prestatieverplichtingen, namelijk de levering van de warmtepomp en het onderhoudsabonnement. Dat komt omdat je het onderhoudsabonnement ook los van de warmtepomp kan kopen.

Subvraag 2: Wat is de transactieprijs van iedere prestatieverplichting?

In dit voorbeeld is de reguliere transactieprijs van de warmtepomp € 15.000. De transactieprijs van een onderhoudsabonnement van 5 jaar bedraagt € 600. De fabrikant biedt het geheel echter aan voor € 14.900. De fabrikant geeft dus een korting van € 700.

Subvraag 3: Hoe reken je de korting toe aan iedere prestatieverplichting?

De korting verwerk je naar rato van de twee prestatieverplichtingen. Dat doe je op basis van de zelfstandige verkoopprijs van iedere prestatieverplichting. De rekensom is dan:

• Warmtepomp: €15.000/€15.600 * €14.900 = €14.327
• Onderhoudsabonnement: €600/€15.600 * €14.900 = €573

Hoofdvraag: Hoe verwerk je de opbrengsten?

De verkoop van de warmtepomp neem je in één keer, want dat is immers de levering van een goed. Belangrijk hierbij is wel dat aan de voorwaarden van een levering van een goed wordt voldaan. De opbrengsten uit het abonnement verwerk je naar rato van de dienstverlening. In het jaar van de levering verantwoord je €14.327 voor de verkoop van de warmtepomp. Daarnaast verantwoord je ieder jaar €115 voor het onderhoudsabonnement.


De toerekening van de transactieprijs is een essentieel onderdeel van de wijze waarop opbrengsten in de jaarrekening worden verwerkt. Onderzoek daarom of de verwerkingswijze bij jouw klant is gewijzigd op basis van de nieuwe regelgeving.


Meer weten?

Wil je meer weten over de wijzigingen in de verslaggevingsregels? Volg dan onze e-learning ‘Verslaggeving opbrengstverantwoording’. Na het volgen van deze e-learning weet je wat de actuele verslaggevingsaspecten zijn rond de waardering en presentatie van de opbrengstverantwoording volgens de nieuwe regelgeving in de RJ(k) 270.