5500N. Je weet wel, die ene standaard binnen het Stramien die onder de overige opdrachten valt. Transactiegerelateerde adviesdiensten, heet de standaard. Wanneer is deze standaard nu precies aan de orde? Welke opdrachten vallen eronder? En welke kansen biedt deze standaard? In dit blog gaan we in op deze vragen en geven we je tips over de toepassing ervan.

Waarom de ‘N’ in 5500N?

Allereerst de vraag: waarom is er eigenlijk een afzonderlijke Nederlandse -want daar staat de N voor achter 5500- standaard? Het antwoord daarop is simpel. Het internationale stramien geeft namelijk geen standaard over advisering en dus ook niet over ‘transactiegerelateerde adviesdiensten’. In Nederland bestond destijds de behoefte om regels op te stellen voor due diligence-onderzoeken. Assurance was niet gewenst bij deze werkzaamheden en er werden meer werkzaamheden gedaan dan alleen het rapporteren van feitelijkheden, zo blijkt uit een artikel van accountant.nl uit 2006. En zo ontstond de Nederlandse Standaard 5500N.

Valt iedere adviesopdracht onder 5500N?

Het antwoord op deze vraag is nee. Het type adviesopdracht bepaalt welke standaard van toepassing is (zie NV COS, artikel 10). De meeste adiesopdrachten zijn aan te merken als een Overige opdracht zonder Standaard. Dat wil zeggen: opdrachten waarvoor alleen de VGBA van toepassing is. De accountant is immers bij al zijn beroepsmatig handelen –en dus ook bij advisering- gehouden aan de fundamentele beginselen. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij één van deze beginselen in het gedrang komt. Bijvoorbeeld wanneer de klant zijn onderneming wenst te verkopen aan een derde of wanneer hij een waardering wenst van zijn onderneming of een bepaald actief. Standaard 5500N geeft de accountant guidance voor die situaties waarin de objectiviteit wordt bedreigd.

Wanneer dan wel 5500N?

In de standaard staan voorbeelden opgenomen. De praktijk leert dat als deze situatie van toepassing is, je Standaard 5500N wenst toe te passen.

Voorbeelden van transactiegerelateerde adviesdiensten zoals genoemd in Standaard 5500N:

 • transactie-evaluatie of due diligence ondersteuning
 • assistentie bij het opstellen en analyseren van waarderingsmodellen of prognoses
 • bedrijfswaarderingen
 • het ondersteunen bij het ontwikkelen van een businessplan
 • assistentie bij het opstellen of het analyseren van koop- of verkoopcontracten
 • assistentie bij openbare biedingen
 • assistentie van een verkoper of verkrijger van financiering bij het verstrekken van informatie aan kopers of financiers en advisering omtrent optimalisatie van dit proces
 • strategische en commerciële analyses
 • ondersteunen bij onderhandelingen
 • assistentie bij herfinancieringen en herstructureringen
 • advisering inzake en begeleiden van integratieprocessen

Kun je Standaard 5500N ook in andere situaties toepassen?

Ja dat kan, maar hoeft niet. De accountant kan immers de opdracht ook uitvoeren als Overige opdracht zonder Standaard en vervolgens waarborgen treffen om de objectiviteit te waarborgen. Het voordeel van toepassing van 5500N is dat deze wat concretere handvatten geeft dan de VGBA, met name rondom de wijze van handelen bij bedreigingen van objectiviteit. Spreek je met je opdrachtgever af om deze Standaard te volgen? Dan moet je dat ook helemaal doen, dus vanaf de opdrachtbevestiging tot en met je rapportage.

5500N is zeker een ondergeschoven kindje als het gaat om handvatten bij objectiviteitsissues. En voor alle andere adviesopdrachten? Gewoon gezond verstand gebruiken en het advies als Overige opdracht zonder Standaard uitvoeren!

Meer weten?

Meer weten over 5500N? Lees het NEMACC onderzoek naar adviesopdrachten in het mkb waar ik enige jaren geleden aan mee heb mogen werken. Hierin staan verschillende voorbeelden van 5500N-opdrachten opgenomen. Of vraag naar onze analyse van de tuchtrechtuitspraken over 5500N- en andere mkb-adviesopdrachten.