Sorteren op populairst
 • Populairst
 • Titel
 • Prijs

Voor wie?
Deze leergang richt zich op professionals (van gevorderd assistent tot partner) die al enkele jaren ervaring hebben in de controlepraktijk en op medewerkers van de afdelingen compliance, risk en bureau vaktechniek binnen accountantsorganisaties.

Resultaat
Na deze leergang kun je acteren als fraudedeskundige (*). Hiermee maak je een stap in het dichten van de verwachtingskloof tussen wat de samenleving van de wettelijke controle verwacht en wat accountants bijdragen op het gebied van fraude en continuïteit, die de Commissie Toekomst Accountancysector beschrijft. Je kent het regelgevend kader in relatie tot fraude, non-compliance en financieel economische criminaliteit en je weet wat je rol is als accountant. Je kunt fraude- en corruptievormen herkennen en vertalen naar risico’s en een passende controleaanpak. Je weet welke stappen je moet nemen bij een vermoeden of signaal van fraude, hoe je de benodigde meldingen uitvoert en de opdracht continueert. Ook ken je lessen uit het tuchtrecht. Tot slot kun je als een robuuste gesprekspartner optreden en cliënten en collega’s adviseren in de context van fraude en integriteit.

(*) Fraudedeskundigen zijn medewerkers die verhoogde aandacht hebben voor frauderisicofactoren, frauderisico’s en aanwijzingen voor fraude gedurende het controleproces. Zij hebben niet hetzelfde kennis- en vaardigheidsniveau als een forensisch expert of forensisch accountant.

Inhoud
Deze leergang bestaat uit een serie van 11 modules waarin je de benodigde kennis en ervaring opdoet op de volgende gebieden:

 • Frauderisico-analyse en het optimaliseren van de fraudediscussie;
 • Fraudevormen deel 1: omzet en voorraadfraude;
 • Fraudevormen deel 2: fraude in activa, passiva en toelichtingen en managementfraude;
 • Wwft, sanctiewetgeving en bestaande meldplichten;
 • Simulation room: gesprekstechnieken gericht op de cliënt;
 • Fraudevormen deel 3: oneigenlijke toe-eigening van activa;
 • ABC wet- en regelgeving en corruptie;
 • Inspelen op een vermoeden of signaal van fraude;
 • Simulation room: gesprek en adviestechnieken gericht op controleteams.

De leergang start met een gezamenlijke kick-off sessie en sluit af met follow-up sessie.

Aanpak
Om je goed voor te bereiden op jouw toekomstige rol als fraudedeskundige bestaat de leergang uit een aantal onderdelen: een online intake, een kick-off bijeenkomst, vaktechnische bijeenkomsten, simulation rooms, een literatuurlijst, een logboek, expert support gedurende de leergang en toegang tot het online leerplatform.

Tijdens de bijeenkomsten behandel je onder leiding van de trainer theorie, oefenvraagstukken uit de praktijk en casuïstiek en reflecteer je op de leerdoelen. In de tussenliggende periode bestudeer je literatuur en ga je aan de slag met praktijkopdrachten waarmee je het geleerde direct toepast in jouw praktijk. Omdat we in de leergang de thema’s fraude en corruptie dicht bij jouw praktijk brengen is ervoor gekozen enkele weken tussen de verschillende trainingsdagen te plannen. De leerdoelen en praktijkopdrachten zijn zodanig opgezet dat je deze kunt gebruiken voor het opstellen van handreikingen en best practices binnen jouw kantoor.

Praktische informatie
De bijeenkomsten en simulation rooms duren 4 uur. Hou daarnaast rekening met een studiebelasting van gemiddeld 3 tot 4 uur per module.

De leergang wordt verzorgd door een vaktechnisch trainer met ruime ervaring met compliance en integriteitsvraagstukken, en door een communicatietrainer gespecialiseerd in het trainen van accountants en auditors op het gebied van het thema fraude.

Bij voldoende aanmeldingen wordt de start van de fraudeleergang bepaald en worden de data voor alle modules gecommuniceerd aan de deelnemers. Natuurlijk kunnen we deze leergang ook in company aanbieden. Het programma wordt afgestemd op de wensen van je organisatie en data worden dan in overleg ingepland.

Deelnemers schaffen zelf de benodigde literatuur aan (dit is een investering van ongeveer €300).

Brochure aanvragen
Wil je meer weten over de inhoud en opzet van het programma? Vraag dan hier de brochure aan.