Voor wie?
Deze e-learning continuïteit in de mkb-praktijk richt zich op alle professionalniveaus die werkzaam zijn als accountant in de samenstelpraktijk: van partner tot assistent-accountant.

Resultaat
Na deze e-learning weet je onder meer:

 • wat de verantwoordelijkheden van de samenstellend accountant zijn met betrekking tot de wijze waarop het management bij het opstellen van de jaarrekening de continuïteitsveronderstelling hanteert;
 • de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving toe te passen, in geval er sprake is van ernstige onzekerheid over de continuïteit of sprake is van discontinuïteit.

Inhoud
Is sprake van gerede twijfel over continuïteit? Of is er zekerheid over discontinuïteit? Wijst alle informatie op continuïteit? En wat betekent dit dan voor de waardering van posten in de jaarrekening van de onderneming en de toelichting daarbij? Essentiële vragen, waar naast het management ook de samenstellend accountant zijn verantwoordelijkheden dient te nemen. Deze e-learning gaat onder meer over deze verantwoordelijkheden van de samenstellend accountant inzake continuïteit. Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten, Richtlijn A2 Verwerking en waardering en Richtlijn 170 Discontinuïteit en ernstige onzekerheid over de continuïteit staan centraal. Ook komen de NBA-handreiking 1136 ‘Standaard 4410 inzake samenstellingsopdrachten’ en de NBA brochure ‘Risicogerichte aanpak samenstellingsopdracht’ aan bod.

Aanpak
Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een oefenprogramma met uitgebreide feedback en een eindtoets. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning is geschikt voor een brede groep (assistent-)accountants. Of je nu teamleider of partner bij een accountantskantoor bent of accountant in business.

Resultaat

In deze e-learning komen de belangrijkste aspecten van immateriële en materiële vaste activa aan bod en geven we handvatten voor de mkb-accountant.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:
 • De kenmerken en activeringscriteria van (im)materiële vaste activa;
 • Hoe je bepaalde kosten als immateriële vaste activa kunt activeren;
 • Wat het verschil is tussen goodwill en badwill;
 • Hoe je software verwerkt in de jaarrekening;
 • Wat het verschil is tussen vastgoed in eigen gebruik en vastgoedbeleggingen;
 • Hoe je groot onderhoud verwerkt;
 • De verschillende waarderingsmethoden;
 • De belangrijkste waarderingsvraagstukken in de mkb-praktijk; en
 • De presentatie- en toelichtingseisen voor kleine en middelgrote rechtspersonen.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit blokken met theorie en oefenvragen met feedback. Hierin behandelen we de belangrijkste verslaggevingsaspecten van (im)materiële vaste activa in het mkb. De e-learning sluit af met een eindtoets. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Bijzondere controle-opdrachten – enkel of specifiek (COS 805) richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 805

In deze e-learning komt Standaard 805 aan bod. Deze Standaard beschrijft hoe je een enkel financieel overzicht en specifieke elementen van een financieel overzicht controleert.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in de volgende aspecten van de controle van een enkel financieel overzicht en de controle van specifieke elementen:
 • Overwegingen bij het aanvaarden van de opdracht;
 • Overwegingen bij het plannen en uitvoeren van de opdracht; en
 • Het vormen van een oordeel en overwegingen bij het rapporteren.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 18 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Beoordelen tussentijdse informatie (COS 2410) richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 2410

In deze e-learning komt Standaard 2410 aan bod. In deze Standaard staat beschreven hoe je als accountant tussentijdse informatie beoordeelt.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:
 • Het doel van een opdracht tot beoordelen van tussentijdse informatie;
 • De uit te voeren werkzaamheden bij deze beoordelingsopdracht;
 • Het evalueren van afwijkingen;
 • De te verkrijgen bevestigingen van het bestuur;
 • De verantwoordelijkheden van de accountant;
 • De communicatie; en
 • De rapportage.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Bijzondere controle-opdrachten (COS 800) richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 800

In deze e-learning komt Standaard 800 aan bod. Deze Standaard beschrijft hoe je als accountant de financiële overzichten die zijn opgesteld in overeenstemming met een stelsel voor bijzondere doeleinden controleert.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in de volgende aspecten van een controle van financiële overzichten die zijn opgesteld in overeenstemming met een stelsel voor bijzondere doeleinden:
 • Het aanvaarden van de opdracht;
 • Het plannen en uitvoeren van de opdracht; en
 • Het vormen van een oordeel en overwegingen bij het rapporteren.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 18 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Gebruikmaken van interne auditors (COS 610) richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 610

In deze e-learning komt Standaard 610 aan bod. In deze Standaard staat beschreven hoe je als accountant moet handelen wanneer je gebruikmaakt van de werkzaamheden van een interne auditfunctie.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:
 • Het bepalen of, op welke gebieden en in welke mate, je de werkzaamheden van een interne auditfunctie kunt gebruiken;
 • Het gebruikmaken van de werkzaamheden van de interne auditfunctie; en
 • Het bepalen of, in welke gebieden en in welke mate, je gebruik kunt maken van interne auditors voor het verlenen van directe ondersteuning.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning over COS 265 richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

Resultaat

In deze e-learning staat Standaard 265 centraal. Deze Standaard behandelt het communiceren van tekortkomingen in de interne beheersing door de accountant aan het management en aan de met governance belaste personen.

Inhoud

Deze e-learning bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Het identificeren van tekortkomingen in de interne beheersing en het bepalen of deze tekortkoming significant is;
 • De wijze van communiceren van tekortkomingen in de interne beheersing aan het management en de met governance belaste personen; en
 • De inhoud van de communicatie van significante tekortkomingen in de interne beheersing aan de met governance belaste personen en het management.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 18 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Prognoses in het mkb richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

Prognoses in het mkb

In deze e-learning komen prognoses in het mkb aan bod. In deze e-learning leer je hoe je dergelijke opdrachten moet uitvoeren.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • Welke regelgeving van toepassing is op prognoses in het mkb;
 • Wat de kenmerken zijn van prognoses;
 • De uit te voeren werkzaamheden bij deze opdrachten;
 • Welke eisen worden gesteld aan de documentatie van prognoses in het mkb; en
 • Het rapporteren over prognoses in het mkb.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Mkb-opdrachten zonder COS richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

Mkb-opdrachten zonder COS

In deze e-learning komen mkb-opdrachten waar geen Standaard van toepassing is aan bod. In deze e-learning leer je hoe je dergelijke opdrachten moet uitvoeren.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:
 • Wanneer sprake is van een mkb-opdracht zonder COS;
 • Waar je specifiek op moet letten bij de opdrachtacceptatie;
 • De uit te voeren werkzaamheden bij mkb-opdrachten zonder COS;
 • De documentatievereisten; en
 • Het rapporteren over een mkb-opdracht zonder COS.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Overeengekomen specifieke werkzaamheden (COS 4400N) richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 4400N

In deze e-learning komt Standaard 4400N aan bod. In Standaard 4400N wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden van de accountant bij een opdracht tot het uitvoeren van overeengekomen specifieke werkzaamheden. Daarnaast wordt stilgestaan bij de vorm en inhoud van het rapport van feitelijke bevindingen.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • De algemene uitgangspunten voor een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden;
 • De formulering van de opdracht;
 • De opdrachtaanvaarding;
 • De uit te voeren werkzaamheden bij overeengekomen specifieke werkzaamheden; en
 • Het rapporteren over de 4400N-opdrachten.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.