Voor wie?
De referaatbegeleiding voor accountants richt zich op alle trainees die bezig zijn met hun praktijkopleiding. Voor zowel trainees die de Assurance-variant als de MKB-variant volgen.

Resultaat
Om als accountant te kunnen worden ingeschreven bij de NBA moet je naast de theoretische opleiding een (driejarige) praktijkopleiding afronden. In het tweede deel van het laatste jaar van je praktijkopleiding (zesde semester) moet je een referaat houden. Het referaat omvat een casusbeschrijving en een presentatie voor een referaatgroep. Tijdens de presentatie moet je jouw standpunten kunnen beargumenteren en verdedigen. We begeleiden je in vijf interactieve sessies en we werken toe naar een positief resultaat in de laatste sessie.

Inhoud
De referaatbegeleiding voor accountants bestaat uit de volgende vijf sessies:

sessie 1: dilemma omschrijven
Deze sessie is gericht op een goede formulering van een dilemma. Dit dilemma met een goede basis zijn voor het schrijven van het referaat en is daarom essentieel.

sessie 2: conceptreferaat
Nu je een goed dilemma hebt geformuleerd, ga je in deze sessie aan de slag met de de opbouw van je schriftelijke referaat. Je moet een goed gefundeerd commentaar kunnen leveren op de referaten van de andere trainees.

sessie 3: definitief referaat
In deze sessie komen we tot een definitief referaat. Je moet in staat zijn om, als beginnend beroepsbeoefenaar, een referaat te beoordelen en relevant commentaar te leveren.

sessie 4: presentatievaardigheden
Naast het schriftelijke stuk moet je ook een presentatie geven. Hoe ga je hiermee om en wat maakt een presentatie een goede presentatie?

sessie 5: presenteren referaat
Als slotstuk van het hele referaatproces hou je een eindpresentatie waar je het referaat ook moet verdedigen.

Aan de hand van onder meer weblectures bereid je iedere sessie voor. Je krijgt de begeleiding van onze zeer ervaren Kriton-referaatbegeleiders.

Planning
Ben je op zoek naar flexibiliteit in jouw drukke agenda? Spreek met ons data en locaties af die jou en de groep het beste passen.

Incompany
Kriton verzorgt de gehele praktijkopleiding inclusief referaatbegeleiding voor accountants ook incompany voor accountantskantoren. Neem contact met ons op door middel van de button of klik hier.

Voor wie?
Deze training richt zich op beleidsbepalers en kwaliteitsbepalers  en compliance officers binnen een organisatie.

Resultaat
Na deze training ben je in staat het begrip ‘beheerste en integere bedrijfsvoering’ te concretiseren, bedreigingen te onderkennen en passende maatregelen te nemen om een beheerste en integere bedrijfsvoering te waarborgen. Je doet dit primair om je organisatie beter te maken. Daarnaast stellen wet- en regelgeving specifieke eisen op dit punt.

Inhoud
Tijdens deze training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Wat zijn de kenmerken van een beheerste en integere bedrijfsvoering?
 • Hoe pas je de PDCA-cyclus toe?
 • Hoe herken je integriteitsrisico’s?
 • Welke risico’s loopt een kantoor bij de huidige portefeuille?
 • Wat is ‘onterecht vertrouwen in procedures en maatregelen’?
 • Hoe bepaal je de noodzakelijke en passende maatregelen?

Voor wie?
Deze training richt zich op alle professionals die werkzaam zijn in de controlepraktijk.

Resultaat
Na deze training weet je wat gegevensgerichte werkzaamheden exact inhouden en hoe deze passen binnen een gekozen controlestrategie. Je begrijpt wat de samenhang is met eerder uitgevoerde werkzaamheden. Ook weet je hoe de verschillende gegevensgerichte werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en wat de uitkomsten betekenen voor de afronding en oordeelsvorming.

Inhoud
Tijdens deze training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Welke gegevensgerichte werkzaamheden zijn in de controlestandaarden beschreven?
 • Hoe moeten deze werkzaamheden worden uitgevoerd om de controledoelstelling te bereiken?
 • Hoe kunnen de uitkomsten van de systeemgerichte en/of gegevensgerichte werkzaamheden worden vertaald naar de uiteindelijke oordeelsvorming en hoe moet worden omgegaan met bevindingen?

Voor wie?
Deze training richt zich op alle professionals die werkzaam zijn in de controlepraktijk.

Resultaat
Na deze training weet je hoe je vorm en inhoud geeft aan de vereisten volgens de standaarden voor controlewerkzaamheden in een geautomatiseerde omgeving.

Inhoud
Tijdens deze training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Wat is de invloed van IT op de jaarrekening en de jaarrekeningcontrole?
 • Hoe waarborg je de vakbekwaamheid en zorgvuldigheid bij het uitvoeren van de controlewerkzaamheden?
 • Hoe ga je om met de kracht van tekortkomingen in IT controls?
 • Hoe maak je optimaal gebruik van de mogelijkheden die IT en CAAT je bieden?
 • Wat zijn de kansen en valkuilen van data-analyse en process mining?

Aanpak
De aanpak is er vooral op gericht op de theoretische achtergronden te vertalen naar de praktijk. Daarnaast werken we met live IT-tools. The Digital Audit bestaat uit drie afzonderlijke trainingsdagen.

Voor wie?
Deze training richt zich op alle professionals die werkzaam zijn in de controlepraktijk.

Resultaat
Na deze training heb je inzicht in de Standaard 600 over groepscontroles. Deze Standaard behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie wanneer je een groepscontrole uitvoert.

Inhoud
Tijdens deze training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • de verantwoordelijkheden van de accountant bij het uitvoeren van een groepscontrole;
 • begrippen als opdrachtpartner op groepsniveau, groepsonderdeel, groepscontrole, accountant van een groepsonderdeel;
 • het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie over groepsonderdelen;
 • het aansturen van de accountant van een groepsonderdeel.

Aanpak
Voor dit onderwerp bieden we ook een e-learning aan. Waar het bij de e-learning gaat om de kennis te vergroten, gaat het in de classroom om ervaringen uit te wisselen en knelpunten en praktische vraagstukken bij groepscontroles te bespreken.

Voor wie?
Deze training richt zich op alle professionals die werkzaam zijn in de controlepraktijk.

Resultaat
Na deze training begrijp je het controleproces zoals bedoeld in de standaarden. Je ziet het controledossier als een middel en niet als een doel op zich. Verder ben je in staat om tijdens de controle goede afwegingen te maken met oog voor effectiviteit en efficiency. Je beschikt over een inzichtelijke en samenhangende aanpak.

Inhoud
Tijdens deze training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Waarom is ‘eerst denken, dan doen’ het belangrijkste uitgangspunt in je controleproces?
 • Hoe geven de standaarden inhoud aan het ARM (Audit Risk Model)?
 • Wat zijn de goede dingen die je moet doen in een accountantscontrole en hoe doe je ze?
 • Hoe maak je de stap van methodologie naar uitvoering?

Voor wie?
Deze training richt zich op alle professionals die werkzaam zijn in de controlepraktijk.

Resultaat
Na deze training ben je in staat om heel concreet te verwoorden waarom wel of geen sprake is van risico’s van materieel belang. Je baseert daarop jouw verdere controlewerkzaamheden en bereikt een optimaal resultaat.

Inhoud
Tijdens deze training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Wat zijn beweringen?
 • Wat is materialiteit en wat is uitvoeringsmaterialiteit?
 • Wat is het verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve materialiteit?
 • Waarom kunnen afwijkingen van materieel belang in een jaarrekening ontstaan en wat is het risico dat dit gebeurt?
 • Wat zijn de gevolgen van deze risico’s voor mijn controle?

Voor wie?
Dit kwaliteitsassessment richt zich op het bestuur en de equity partners van het kantoor.

Resultaat
Dit kwaliteitsassessment richt zich op het bestuur en de equity partners van het kantoor.

Inhoud
Voor dit kwaliteitsassessment hanteren we de PDCA-cyclus in de volgende stappen:

 1. We bespreken met het kantoor hun definitie van kwaliteit. Hoe is deze geformuleerd?
 2. We stellen vast wat de concrete kwaliteitsambitie is van het kantoor en hoe het kantoor die wil bereiken.
 3. We bepalen de meetpunten hiervoor en identificeren de kwaliteitsbevorderende maatregelen.
 4. We geven handvatten voor een self-assessment.
 5. We begeleiden bij de uitvoering van het assessment en geven feedback op de kwaliteit van het assessment.
 6. We geven terugkoppeling en evalueren het totale traject. We houden daarbij het kantoor een spiegel voor.

Voor wie?
Deze training richt zich op alle professionals die werkzaam zijn in de controlepraktijk.

Resultaat
Na deze training weet je wanneer de inzet van andere deskundigen noodzakelijk is, onder welke voorwaarden dit mogelijk is en hoe je de uitkomsten van hun werkzaamheden evalueert. Je kunt de relevante controlestandaarden op een verantwoorde manier toepassen in de praktijk.

Inhoud
Tijdens deze training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Hoe herken je de situaties waarin de inzet van andere deskundigen vereist is?
 • Aan welke eisen moet deze inzet voldoen?
 • Hoe worden de uitkomsten van de werkzaamheden van andere deskundigen gekwalificeerd als voldoende en geschikte controle-informatie?
 • Welke documentatievereisten zijn van toepassing?

Voor wie?
Deze training NOCLAR, fraude en corruptie richt zich op alle professionals die werkzaam zijn in de controle- en samenstelpraktijk.

Resultaat
Na deze training ben je in staat om risico’s en aandachtspunten in relatie tot NOCLAR, fraude en corruptie te identificeren, je vervolgstappen te definiëren en te voorkomen dat er losse eindjes in het controledossier zitten.

Inhoud
Tijdens deze training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Wat is precies de verantwoordelijkheid van de accountant bij NOCLAR, fraude en corruptie?
 • Wat bekent NOCLAR voor de praktijk?
 • Wat zijn verschijningsvormen van NOCLAR, fraude en corruptie?
 • Hoe concretiseer je de risico’s?
 • Wat doe je als je vermoedens hebt van NOCLAR, fraude en corruptie?