Voor wie?
Deze training richt zich op iedere trainee die het referaat heeft afgerond en op korte termijn het geïntegreerd slotexamen heeft.

Resultaat
Na deze training ben je goed voorbereid op het slotexamen. Je weet welke eisen worden gesteld, bent op de hoogte van de actualiteit en hebt uitgebreid geoefend met je presentatie en slotgesprek.

Inhoud
Samen met maximaal twee andere trainees oefen je de onderdelen van het slotexamen onder begeleiding van een ervaren accountant. Je ontvangt gerichte feedback en weet waar je nog aan moet werken. Ook plaatsen we je in de rol van examinator om te ervaren hoe de performance van een trainee overkomt en wat dat met je doet. Hiermee verzamel je informatie die je weer kunt gebruiken bij je eigen performance.

Aanpak
Oefenen, feedback, oefenen, feedback. Je bent voortdurend bezig met oefenen en feedback ontvangen en geven. Daar hebben we per trainee tijd voor nodig en daarom zit je niet in een training met 20 deelnemers, maar met maximaal 2 andere trainees. Dus volop persoonlijke aandacht voor een persoonlijk resultaat.

E-learning vooraf
Vooraf ontvang je logingegevens om drie e-learnings van 1 uur te doorlopen over actuele onderwerpen. Je zorgt ervoor dat je kennis op peil is voordat je aan de bijeenkomst van de training deelneemt.

Voor wie?

Deze training richt zicht op alle accountants die werkzaam zijn in de controle- en samenstelpraktijk en bij een interne accountantsafdeling.

Resultaat
Na deze training ben je in staat om corruptierisicofactoren en -risico’s te identificeren en daarop in te spelen.

Inhoud

Tijdens de training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Wat is corruptie?
 • De verschillende vormen van corruptie
 • Wat is de verantwoordelijkheid van de accountant bij corruptie?
 • Hoe kun je corruptie ontdekken?
 • Wat doe je als je aanwijzingen of vermoedens hebt van corruptie?

Voor wie?

Deze training richt zicht op alle accountants die werkzaam zijn in de controle- en samenstelpraktijk.

Resultaat
Na deze training weet je hoe je de verplichtingen van de Wwft in de praktijk tot uitvoering kunt brengen in je dagelijkse werkzaamheden.

Inhoud

Tijdens de training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Inleiding en achtergronden Wwft
 • Relatie met SIRA, NVKS en de controlestandaarden
 • Cliëntenonderzoek
 • Meldplicht voor vrije beroepsbeoefenaren
 • Mogelijke gevolgen bij niet-naleving van de Wwft in het bestuursrechtelijke, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke domein

Voor wie?

Deze workshop integriteitsrisico’s richt zicht op alle organisaties zoals accountansorganisaties waarbij een integere bedrijfsvoering een groot goed (asset) is.

Resultaat

Na deze workshop zijn medewerkers meer bewust van integriteitsrisico’s en hebben zij handvatten geleerd hoe om te gaan met integriteitsdillema’s in de praktijk.

Inhoud

De workshop bestaat uit twee plenaire delen en twee workshopronden.

Tijdens het eerste plenaire deel behandelen improvisatie-acteurs integriteitsonderwerpen op een luchtige wijze. Vervolgens gaan de deelnemers in twee groepen uiteen voor de (parellel uit te voeren) workshopronden. In de eerste workshop leren de deelnemers aan de hand van de zes vragen van het moreel intervisie model van Nyenrode een integriteitsdillema op te lossen. In de tweede workshop wordt een praktijkcasus met een integriteitsschending behandeld, waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan welke keuzes zij zouden maken in het onderhavige voorbeeld. De workshop wordt afgesloten met een plenair deel waarin het geleerde nog eens op theatrale wijze wordt uitgebeeld en de middag gezamenlijk op een positieve wijze wordt afgesloten.

Voor wie?

Deze training richt zicht op alle accountants die werkzaam zijn in de controle- en samenstelpraktijk.

Resultaat

Tijdens deze training leer je een aantal eenvoudige technieken die jou helpen een kwalitatief en kwantitatief betere frauderisico-analyse uit te voeren.

Inhoud

Tijdens de training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Verantwoordelijkheid van de accountant voor de frauderisico-analyse
 • Nut van een goede frauderisico-analyse
 • Manieren om te frauderen
 • Voorkomen en detecteren van fraude

Voor wie?

Deze training frauderisicofactoren is verplicht voor alle overheidsaccountants, tenzij je deze verplichte training in 2017 al hebt gevolgd.

Resultaat

Na deze training ben je je beter bewust van frauderisicofactoren. Je bent in staat frauderisico’s beter te analyseren om ze te vertalen naar de uitvoering van je werkzaamheden. Tijdens de training vergroot je je communicatieve vaardigheden bij het bespreken van fraude. Vanzelfsprekend heb je ook voldaan aan de verplichting van de NBA om deze training te volgens als onderdeel van de Permanente Educatie 2019.

Inhoud

De verplichte training ‘frauderisicofactoren voor overheidsaccountants’ bieden we aan in de vorm van een classroomtraining van 6 uur. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Het onderkennen van de ‘rode vlaggen’.
 2. Welke stappen moet je in verschillende situaties nemen bij constatering van mogelijke fraude?
 3. Gesprekken waarin het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en wordt aangedrongen op maatregelen.
 4. Praktijkvoorbeelden.

Een groot deel van de trainingsdag gaan we in op het vergroten van de vaardigheden die de overheidsaccountant helpen een betere analyse te maken van fraude- en corruptierisico’s en wat dat dan betekent voor de uitvoering van je werkzaamheden.

Aanpak

Deze training bestaat uit een classroombijeenkomst van 6 PE-uren.

Voor wie?
De training Update verslaggeving MKB-praktijk richt zich op alle professionals in de samenstelpraktijk die verslaggevingsregels op een juiste manier willen toepassen.

Resultaat
Na deze training ben je op de hoogte van de belangrijkste verslaggevingsissues. Ook heb je geleerd hoe je een vraagstuk van de klant het beste kunt aanpakken en oplossen.

Inhoud
Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we je een update van de verslaggevingsregels. Aan bod komt onder meer:

 • Immateriële vaste activa;
 • Financieel vaste activa;
 • Intercompany transacties;
 • Voorraden en OHW;
 • Fiscale grondslagen;
 • Minimale eisen jaarrekening klein en micro;
 • Latente belastingen;
 • Gebeurtenissen na balansdatum;
 • Stelsel, schattingswijzingen en foutherstel;
 • Continuïteit.

Maar heb je een specifiek onderwerp? Geef het door bij je aanvraag, dan houden we hier rekening mee.

Aanpak
De training Update verslaggeving MKB-praktijk is een combinatie van luisteren en doen. Zo leggen we je aan de hand van praktijkvoorbeelden de verslaggevingsregels uit. Daarnaast leren we je hoe je verslaggevingsvragen van je collega of je klant zelf kunt analyseren en beantwoorden.

Voor wie?
De training Materialiteit in het MKB richt zich op mkb-accountants werkzaam in de samenstelpraktijk.

Resultaat
Na deze training weet je alle ins en outs over materialiteit en hoe je deze moet toepassen op de verschillende mkb-opdrachten.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wat is materialiteit?
 • Waarom is materialiteit belangrijk?
 • Wat betekent kwantitatieve en kwalitatieve materialiteit?
 • Hoe bereken je materialiteit?
 • Welke regelgeving is van toepassing?
 • Hoe pas je materialiteit toe bij administratieve dienstverlening, samenstellen en advies?
 • Hoe speelt materialiteit bij fiscale opdrachten?
 • Welk tuchtrecht speelt een rol?

Voor wie?
Deze training richt zich op mkb-accountants die geregeld prognoses opstellen voor de klant en derden zoals de financier.

Resultaat

Na deze training ben je op de hoogte welke regelgeving je in welke situatie moet toepassen, welke werkzaamheden je minimaal moet uitvoeren en hoe je communiceert met de klant.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wat zijn de kenmerken van de Standaarden 3400, 4410 en 5500N?
 • Welke opdracht je wanneer kunt of moet toepassen?
 • Welke werkzaamheden je minimaal moet uitvoeren?
 • Wat zijn de vereisten voor de communicatie met de klant.

Voor wie?
Deze training Continuous reporting voor de MKB-praktijk richt zich op iedereen die continous reporting wil toepassen voor de klant en daarmee advieskansen wil creëren.

Resultaat
Na deze training weet je allereerst hoe je stuurinformatie moet opzetten. Daarnaast weet je hoe je deze informatie laat aansluiten op de behoeften van je klant in je MKB-praktijk. Ook ben je op de hoogte van de eisen voor stuurinformatie.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Welke typen informatie zijn er?
 • Hoe kun je de stuurinformatie aan laten sluiten op je klant?
 • Wat zijn de werkzaamheden die je minimaal moet uitvoeren bij continuo reporting?
 • Hoe voldoe je aan de eisen die worden gesteld aan meer continue rapportages?
 • Welke adviespunten kun je uit de rapportages opmaken?