Voor wie?
Deze e-learning is geschikt voor een brede groep (assistent-)accountants. Of je nu teamleider of partner bij een accountantskantoor bent of accountant in business.

Resultaat
Na deze e-learning ben je op de hoogte van de relevante regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (RJk).

Inhoud

De e-learning bevat een breed scala aan externe verslaggevingsvragen over de volgende onderwerpen:

 • algemene grondslagen
 • specifieke jaarrekeningposten
 • toelichtingen in de jaarrekening
 • fiscale grondslagen en microrechtspersonen

Aanpak
Ontvang gedurende 25 dagen drie vragen per dag over externe verslaggeving. Je ontvangt bij iedere vraag feedback. Door de praktische aanpak, zijn deze direct in de praktijk toepasbaar.

Voor wie?
Deze e-learning is geschikt voor een brede groep (assistent-)accountants. Of je nu teamleider of partner bij een accountantskantoor bent of accountant in business.

Resultaat
Na deze e-learning ben je op de hoogte van de relevante regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (RJ).

Inhoud

De e-learning bevat een breed scala aan externe verslaggevingsvragen over de volgende onderwerpen:

 • algemene grondslagen
 • specifieke jaarrekeningposten
 • toelichtingen in de jaarrekening
 • jaarverslag en overige gegevens

Aanpak
Ontvang gedurende 25 dagen drie vragen per dag over externe verslaggeving. Je ontvangt bij iedere vraag feedback. Door de praktische aanpak, zijn deze direct in de praktijk toepasbaar.

Voor wie?

Deze training frauderisicofactoren in de assurancepraktijk is verplicht voor alle openbaar accountants die werkzaam zijn in de assurancepraktijk, tenzij je deze verplichte training in 2017 al hebt gevolgd.

Resultaat

Na deze training ben je je beter bewust van frauderisicofactoren. Je bent in staat frauderisico’s beter te analyseren om ze te vertalen naar de uitvoering van je werkzaamheden. Tijdens de training vergroot je je communicatieve vaardigheden bij het bespreken van fraude met je cliënt en met je team. Vanzelfsprekend heb je ook voldaan aan de verplichting van de NBA om deze training te volgens als onderdeel van de Permanente Educatie 2019.

Inhoud

De verplichte training ‘frauderisicofactoren in de assurancepraktijk’ bieden we aan in de vorm van blended learning met een e-learning van 2 uur en een praktijkgerichte classroomtraining van 4 uur. Aan bod komt de pki bij opdrachtaanvaarding- en continuering, het onderkennen van de ‘rode vlaggen’, het bespreken hiervan en het aandringen op maatregelen bij de klant. De training is interactief ingericht aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de assurancepraktijk waarmee de deelnemer kan oefenen.

E-learning

De e-learning van 2 uur behandelt het theoretische component van frauderisicofactoren in de assurancepraktijk. Hierin komen aan bod: pki bij opdrachtaanvaarding- en continuering, het onderkennen van rode vlaggen, Standaard 240, VGBA, Wwft, NOCLAR, de diverse verantwoordelijkheden en psychologische factoren.

Classroomtraining

De classroomtraining bestaat uit twee blokken van 2 uur en per blok wordt een specifieke casus met betrekking tot frauderisicofactoren behandeld. Het betreft de volgende onderwerpen:

 1. Het onderkennen van de ‘rode vlaggen’.
 2. Welke stappen moet je in verschillende situaties nemen bij constatering van mogelijke fraude?
 3. Klantgesprekken waarin het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en wordt aangedrongen op maatregelen.
 4. Praktijkvoorbeelden van controleopdrachten.

Op de trainingsdag ligt de focus op de vaardigheden die de accountant helpt een betere analyse te maken van fraude- en corruptierisico’s en wat dat dan betekent voor de planning, de aanpak en de uitvoering van opdrachten in de assurancepraktijk.

Aanpak

Deze training bestaat uit een e-learning van 2 PE-uren in combinatie met een classroombijeenkomst van 4 PE-uren. Het voordeel hiervan is dat de contacttijd vermindert van 6 naar 4 uren. De e-learning van 2 uren kan de deelnemer op elk gewenst moment volgen.

Voor wie?
Deze e-learning Accountant en fraude richt zich op alle professionalniveaus in de MKB-praktijk die meer willen weten over frauderisicofactoren en het onderkennen van frauderisico’s. Van partner tot assistent-accountant.

Resultaat
Na deze e-learning weet je op welke wijze je aandacht moet besteden aan fraude-aspecten bij de planning en uitvoering van je werkzaamheden. En wat van jou als accountant wordt verwacht als je op fraude, overtreding van wet- en regelgeving of ongebruikelijke transacties stuit.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:

 • wat verstaan we onder fraude en frauderisicofactoren?
 • waar moet je rekening mee houden bij de aanvaarding en continuering van de opdracht en de klant als het gaat om frauderisico’s?
 • hoe handel je professioneel kritisch met betrekking tot fraude-aspecten?
 • hoe onderken je rode vlaggen bij de uitvoering van je opdracht?
 • en wat doe je daarmee?

Aanpak
Door middel van diverse casussen en praktische toepassing van regelgeving neem je kennis van het onderwerp fraude. Deze e-learning bestaat uit een oefenprogramma met uitgebreide feedback en een eindtoets.

Voor wie?

Deze e-learning NOCLAR richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over NV NOCLAR. Deze e-learning is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

NOCLAR

Deze e-learning over NOCLAR behandelt de gedragsregels bij niet-naleving van wet- en regelgeving. De inhoud van deze e-learning helpt de accountant handelen in situaties waarbij regels niet worden nageleefd door de eigen organisatie of door een cliënt.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:
 • waar komt NOCLAR vandaan en wat is NOCLAR?
 • de samenhang van NOCLAR met andere regelgeving
 • wanneer je NOCLAR moet toepassen en wanneer niet
 • op welk moment je welke stappen moet nemen
 • de structuur van NOCLAR
 • NOCLAR bij de eigen organisatie
 • NOCLAR bij de cliënt.

Aanpak

NOCLAR komt voort uit de VGBA. Kennis van de VGBA is een pré. De e-learning is ingedeeld in blokken met in ieder blok een oefenprogramma met vragen en uitgebreide feedback. De e-learning sluit af met een eindtoets.

Voor wie?

Deze e-learning Kwaliteitsbeheersing richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer kennis willen krijgen over de kwaliteitsbeheersingsprocedures voor een controle van financiële overzichten. Deze e-learning is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

COS 220

Deze e-learning over Standaard 220 behandelt de kwaliteitsbeheersingsprocedures voor de controle van financiële overzichten. De inhoud van deze e-learning helpt de accountant bij het opzetten van procedures in de context van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Ook gaat de e-learning in op de verantwoordelijkheden van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:
 • het stelsel van kwaliteitsbeheersing en de rol van opdrachtteams
 • de kwaliteitsbeheersing tijdens de aanvaarding en continuering van cliëntrelaties en controleopdrachten
 • de relevante ethische voorschriften waaraan voldaan moet worden
 • de kwaliteitsbeheersing tijdens de uitvoering van de opdracht, waaronder de rol van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en consultatie.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Initiële controleopdrachten richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer kennis willen krijgen over de controle van beginsaldi bij eerstejaars controles. Deze e-learning is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

COS 510

Deze e-learning over Standaard 510 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant bij initiële controleopdrachten. De inhoud van deze e-learning helpt de accountant bij het opzetten en uitvoeren van werkzaamheden voor eerstejaars controles. Ook gaat de e-learning in op het trekken van controleconclusies en het rapporteren over de controle van beginsaldi.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:
 • de controlewerkzaamheden die je moet verrichten ten aanzien van beginsaldi bij een initiële controleopdracht
 • de controleconclusies en het rapporteren over de controle ten aanzien van beginsaldi bij een initiële controleopdracht.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 18 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Door accountant ingeschakelde deskundige richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer kennis willen verkrijgen over het inschakelen van deskundigen bij de controle van de jaarrekening. Deze e-learning is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

COS 620

Deze e-learning over Standaard 620 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor het inschakelen van deskundigen bij de controle van  de jaarrekening. De accountant zal moeten bepalen of hij over voldoende deskundigheid beschikt en of hij gebruik zou moeten maken van een deskundige. En áls de accountant gebruikmaakt van de werkzaamheden van een ingeschakelde deskundige en hij tot de conclusie komt dat de werkzaamheden van die deskundige adequaat zijn voor de doeleinden van de accountant, kan hij de bevindingen of conclusies van die deskundige op zijn deskundigheidsgebied aanvaarden als geschikte controle-informatie.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:

 • het vaststellen van de noodzaak om een deskundige in te schakelen
 • het vaststellen van de aard, timing en omvang van de controlewerkzaamheden waarbij de ingeschakelde deskundige betrokken is
 • het evalueren van de competentie, capaciteiten en objectiviteit van de ingeschakelde deskundige
 • het verkrijgen van overeenstemming met de ingeschakelde deskundige
 • het evalueren of de werkzaamheden van de ingeschakelde deskundige adequaat zijn.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Externe bevestigingen richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer kennis willen krijgen over externe bevestigingen bij de controle van de jaarrekening. Deze e-learning is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

COS 505

Deze e-learning over Standaard 505 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie uit externe bevestigingen. Controle-informatie in de vorm van externe bevestigingen door derden kan betrouwbaarder zijn dan informatie die intern door de entiteit wordt geproduceerd. De inhoud van deze e-learning helpt de accountant om te helpen bij het opzetten en uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot externe bevestigingen.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:

 • de werkzaamheden die je moet verrichten wanneer je gebruikmaakt van externe bevestigingen
 • de wijze van handelen wanneer het management weigert om toestemming te geven om een verzoek om bevestiging te versturen
 • de wijze waarop je de uitkomsten van de werkzaamheden over externe bevestigingen evalueert.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Controle-informatie specifieke overwegingen richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer kennis willen krijgen over specifieke overwegingen bij de controle van de jaarrekening. Deze e-learning is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

COS 501

Deze e-learning over Standaard 501 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie over bepaalde aspecten van de voorraden, rechtszaken en claims waar de organisatie bij betrokken is en over gesegmenteerde informatie bij de controle van de jaarrekening.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot:

 • het bestaan en conditie van de voorraad
 • de volledigheid van rechtszaken en claims waar de entiteit bij is betrokken
 • presentatie en toelichting van gesegmenteerde informatie bij de controle van financiële overzichten.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.