Voor wie?

Deze e-learning Verbonden partijen richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over verbonden partijen en transacties met verbonden partijen die naar voren komen bij de jaarrekeningcontrole. Standaard 550 gaat met name in op de risico’s op een afwijking van materieel belang bij relaties en transacties met verbonden partijen. Deze e-learning Verbonden partijen is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

 

COS 550

Deze e-learning over Standaard 550 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor relaties en transacties met verbonden partijen bij de controle van de jaarrekening. Veel financiële verslaggevingsstelsels stellen eisen aan administratieve verwerking en toelichting van relaties tussen, transacties met en saldi van verbonden partijen. De accountant zal de risico’s die voortkomen uit het nalaten door de entiteit om relaties tussen, transacties met en saldi van verbonden partijen op de juiste wijze administratief te verwerken of toe te lichten in overeenstemming met de door dat stelsel gestelde vereisten moeten inschatten. En zal vervolgens hierop moeten inspelen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden.

 

Inhoud

Met deze e-learning verbonden partijen krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

  • de risico-inschattingswerkzaamheden voor de controle van verbonden partijen
  • het identificeren en inschatten van risico’s op een afwijking van materieel belang ten aanzien van relaties en transacties met verbonden partijen
  • het inspelen op risico’s op een afwijking van materieel belang die verband houden met relaties en transacties met verbonden partijen.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.