Voor wie?
Deze e-learning continuïteit in de mkb-praktijk richt zich op alle professionalniveaus die werkzaam zijn als accountant in de samenstelpraktijk: van partner tot assistent-accountant.

Resultaat
Na deze e-learning weet je onder meer:

 • wat de verantwoordelijkheden van de samenstellend accountant zijn met betrekking tot de wijze waarop het management bij het opstellen van de jaarrekening de continuïteitsveronderstelling hanteert;
 • de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving toe te passen, in geval er sprake is van ernstige onzekerheid over de continuïteit of sprake is van discontinuïteit.

Inhoud
Is sprake van gerede twijfel over continuïteit? Of is er zekerheid over discontinuïteit? Wijst alle informatie op continuïteit? En wat betekent dit dan voor de waardering van posten in de jaarrekening van de onderneming en de toelichting daarbij? Essentiële vragen, waar naast het management ook de samenstellend accountant zijn verantwoordelijkheden dient te nemen. Deze e-learning gaat onder meer over deze verantwoordelijkheden van de samenstellend accountant inzake continuïteit. Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten, Richtlijn A2 Verwerking en waardering en Richtlijn 170 Discontinuïteit en ernstige onzekerheid over de continuïteit staan centraal. Ook komen de NBA-handreiking 1136 ‘Standaard 4410 inzake samenstellingsopdrachten’ en de NBA brochure ‘Risicogerichte aanpak samenstellingsopdracht’ aan bod.

Aanpak
Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een oefenprogramma met uitgebreide feedback en een eindtoets. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning is geschikt voor een brede groep (assistent-)accountants. Of je nu teamleider of partner bij een accountantskantoor bent of accountant in business.

Resultaat

In deze e-learning komen de belangrijkste aspecten van immateriële en materiële vaste activa aan bod en geven we handvatten voor de mkb-accountant.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:
 • De kenmerken en activeringscriteria van (im)materiële vaste activa;
 • Hoe je bepaalde kosten als immateriële vaste activa kunt activeren;
 • Wat het verschil is tussen goodwill en badwill;
 • Hoe je software verwerkt in de jaarrekening;
 • Wat het verschil is tussen vastgoed in eigen gebruik en vastgoedbeleggingen;
 • Hoe je groot onderhoud verwerkt;
 • De verschillende waarderingsmethoden;
 • De belangrijkste waarderingsvraagstukken in de mkb-praktijk; en
 • De presentatie- en toelichtingseisen voor kleine en middelgrote rechtspersonen.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit blokken met theorie en oefenvragen met feedback. Hierin behandelen we de belangrijkste verslaggevingsaspecten van (im)materiële vaste activa in het mkb. De e-learning sluit af met een eindtoets. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Bijzondere controle-opdrachten – enkel of specifiek (COS 805) richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 805

In deze e-learning komt Standaard 805 aan bod. Deze Standaard beschrijft hoe je een enkel financieel overzicht en specifieke elementen van een financieel overzicht controleert.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in de volgende aspecten van de controle van een enkel financieel overzicht en de controle van specifieke elementen:
 • Overwegingen bij het aanvaarden van de opdracht;
 • Overwegingen bij het plannen en uitvoeren van de opdracht; en
 • Het vormen van een oordeel en overwegingen bij het rapporteren.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 18 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze training richt zicht op alle accountants die werkzaam zijn in de controle- en samenstelpraktijk en bij een interne accountantsafdeling.

Resultaat
Na deze training ben je in staat om corruptierisicofactoren en -risico’s te identificeren en daarop in te spelen.

Inhoud

Tijdens de training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Wat is corruptie?
 • De verschillende vormen van corruptie
 • Wat is de verantwoordelijkheid van de accountant bij corruptie?
 • Hoe kun je corruptie ontdekken?
 • Wat doe je als je aanwijzingen of vermoedens hebt van corruptie?

Voor wie?

Deze training richt zicht op alle accountants die werkzaam zijn in de controle- en samenstelpraktijk.

Resultaat
Na deze training weet je hoe je de verplichtingen van de Wwft in de praktijk tot uitvoering kunt brengen in je dagelijkse werkzaamheden.

Inhoud

Tijdens de training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Inleiding en achtergronden Wwft
 • Relatie met SIRA, NVKS en de controlestandaarden
 • Cliëntenonderzoek
 • Meldplicht voor vrije beroepsbeoefenaren
 • Mogelijke gevolgen bij niet-naleving van de Wwft in het bestuursrechtelijke, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke domein

Voor wie?

Deze workshop integriteitsrisico’s richt zicht op alle organisaties zoals accountansorganisaties waarbij een integere bedrijfsvoering een groot goed (asset) is.

Resultaat

Na deze workshop zijn medewerkers meer bewust van integriteitsrisico’s en hebben zij handvatten geleerd hoe om te gaan met integriteitsdillema’s in de praktijk.

Inhoud

De workshop bestaat uit twee plenaire delen en twee workshopronden.

Tijdens het eerste plenaire deel behandelen improvisatie-acteurs integriteitsonderwerpen op een luchtige wijze. Vervolgens gaan de deelnemers in twee groepen uiteen voor de (parellel uit te voeren) workshopronden. In de eerste workshop leren de deelnemers aan de hand van de zes vragen van het moreel intervisie model van Nyenrode een integriteitsdillema op te lossen. In de tweede workshop wordt een praktijkcasus met een integriteitsschending behandeld, waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan welke keuzes zij zouden maken in het onderhavige voorbeeld. De workshop wordt afgesloten met een plenair deel waarin het geleerde nog eens op theatrale wijze wordt uitgebeeld en de middag gezamenlijk op een positieve wijze wordt afgesloten.

Voor wie?

Deze training richt zicht op alle accountants die werkzaam zijn in de controle- en samenstelpraktijk.

Resultaat

Tijdens deze training leer je een aantal eenvoudige technieken die jou helpen een kwalitatief en kwantitatief betere frauderisico-analyse uit te voeren.

Inhoud

Tijdens de training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Verantwoordelijkheid van de accountant voor de frauderisico-analyse
 • Nut van een goede frauderisico-analyse
 • Manieren om te frauderen
 • Voorkomen en detecteren van fraude

Voor wie?

Deze e-learning Beoordelen tussentijdse informatie (COS 2410) richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 2410

In deze e-learning komt Standaard 2410 aan bod. In deze Standaard staat beschreven hoe je als accountant tussentijdse informatie beoordeelt.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:
 • Het doel van een opdracht tot beoordelen van tussentijdse informatie;
 • De uit te voeren werkzaamheden bij deze beoordelingsopdracht;
 • Het evalueren van afwijkingen;
 • De te verkrijgen bevestigingen van het bestuur;
 • De verantwoordelijkheden van de accountant;
 • De communicatie; en
 • De rapportage.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Bijzondere controle-opdrachten (COS 800) richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 800

In deze e-learning komt Standaard 800 aan bod. Deze Standaard beschrijft hoe je als accountant de financiële overzichten die zijn opgesteld in overeenstemming met een stelsel voor bijzondere doeleinden controleert.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in de volgende aspecten van een controle van financiële overzichten die zijn opgesteld in overeenstemming met een stelsel voor bijzondere doeleinden:
 • Het aanvaarden van de opdracht;
 • Het plannen en uitvoeren van de opdracht; en
 • Het vormen van een oordeel en overwegingen bij het rapporteren.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 18 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Gebruikmaken van interne auditors (COS 610) richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 610

In deze e-learning komt Standaard 610 aan bod. In deze Standaard staat beschreven hoe je als accountant moet handelen wanneer je gebruikmaakt van de werkzaamheden van een interne auditfunctie.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:
 • Het bepalen of, op welke gebieden en in welke mate, je de werkzaamheden van een interne auditfunctie kunt gebruiken;
 • Het gebruikmaken van de werkzaamheden van de interne auditfunctie; en
 • Het bepalen of, in welke gebieden en in welke mate, je gebruik kunt maken van interne auditors voor het verlenen van directe ondersteuning.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.