Voor wie?

Deze training frauderisicofactoren in de mkb-praktijk is verplicht voor alle openbaar accountants die werkzaam zijn in de mkb-praktijk, tenzij je deze verplichte training in 2017 al hebt gevolgd.

Resultaat

Na deze training ben je je beter bewust van frauderisicofactoren, ben je in staat frauderisico’s beter te analyseren en ze te vertalen naar de uitvoering van je werkzaamheden. Tot slot zijn je communicatieve vaardigheden vergroot bij het bespreken van fraude met je client en met je team.

Vanzelfsprekend heb je ook voldaan aan de verplichting van de NBA om deze training te volgens als onderdeel van de Permanente Educatie 2019.

Inhoud

De verplichte training ‘frauderisicofactoren in de mkb-praktijk’ bieden we aan in de vorm van blended learning met een e-learning van 2 uur en een praktijkgerichte classroomtraining van 4 uur. Aan bod komt de opdrachtaanvaarding- en continuering, het onderkennen van de ‘rode vlaggen’, het bespreken hiervan en het aandringen op maatregelen bij de klant.

De training is interactief ingericht aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de mkb-praktijk waarmee de deelnemer kan oefenen. Naast de samenstellingsopdracht wordt aandacht besteed aan adviesopdrachten en fiscale opdrachten.

E-learning

De e-learning van 2 uur behandelt aan de theoretische component van frauderisicofactoren in de mkb-praktijk. Hierin komen opdrachtaanvaarding- en continuering, Standaard 4410, overige (advies)opdrachten, fiscale regelgeving, VGBA, Wwft en NOCLAR aan bod.

Classroomtraining

De classroomtraining bestaat uit twee blokken van 2 uur en per blok wordt een specifieke casus met betrekking tot frauderisicofactoren behandeld. Het betreft de volgende onderwerpen:

 1. Het onderkennen van de ‘rode vlaggen’.
 2. Welke stappen moet je in verschillende situaties nemen bij constatering van mogelijke fraude?
 3. Klantgesprekken waarin het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en wordt aangedrongen op maatregelen.
 4. Praktijkvoorbeelden van samenstellingsopdrachten, advisering en fiscale opdrachten.

Op de trainingsdag gaan we in op het vergroten van de vaardigheden die de accountant helpt een betere analyse te maken van fraude- en corruptierisico’s en wat dat dan betekent voor de planning, de aanpak en de uitvoering van opdrachten in de samenstelpraktijk.

Aanpak

Deze training bestaat uit een e-learning van 2 PE-uren in combinatie met een classroombijeenkomst van 4 PE-uren. Het voordeel hiervan is dat de contacttijd vermindert van 6 naar 4 uren. De e-learning van 2 uren kan de deelnemer op elk gewenst moment volgen.

Voor wie?

Deze e-learning Kwaliteitsbeheersing richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer kennis willen krijgen over de kwaliteitsbeheersingsprocedures voor een controle van financiële overzichten. Deze e-learning is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

COS 220

Deze e-learning over Standaard 220 behandelt de kwaliteitsbeheersingsprocedures voor de controle van financiële overzichten. De inhoud van deze e-learning helpt de accountant bij het opzetten van procedures in de context van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Ook gaat de e-learning in op de verantwoordelijkheden van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:
 • het stelsel van kwaliteitsbeheersing en de rol van opdrachtteams
 • de kwaliteitsbeheersing tijdens de aanvaarding en continuering van cliëntrelaties en controleopdrachten
 • de relevante ethische voorschriften waaraan voldaan moet worden
 • de kwaliteitsbeheersing tijdens de uitvoering van de opdracht, waaronder de rol van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en consultatie.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Initiële controleopdrachten richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer kennis willen krijgen over de controle van beginsaldi bij eerstejaars controles. Deze e-learning is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

COS 510

Deze e-learning over Standaard 510 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant bij initiële controleopdrachten. De inhoud van deze e-learning helpt de accountant bij het opzetten en uitvoeren van werkzaamheden voor eerstejaars controles. Ook gaat de e-learning in op het trekken van controleconclusies en het rapporteren over de controle van beginsaldi.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:
 • de controlewerkzaamheden die je moet verrichten ten aanzien van beginsaldi bij een initiële controleopdracht
 • de controleconclusies en het rapporteren over de controle ten aanzien van beginsaldi bij een initiële controleopdracht.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 18 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Door accountant ingeschakelde deskundige richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer kennis willen verkrijgen over het inschakelen van deskundigen bij de controle van de jaarrekening. Deze e-learning is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

COS 620

Deze e-learning over Standaard 620 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor het inschakelen van deskundigen bij de controle van  de jaarrekening. De accountant zal moeten bepalen of hij over voldoende deskundigheid beschikt en of hij gebruik zou moeten maken van een deskundige. En áls de accountant gebruikmaakt van de werkzaamheden van een ingeschakelde deskundige en hij tot de conclusie komt dat de werkzaamheden van die deskundige adequaat zijn voor de doeleinden van de accountant, kan hij de bevindingen of conclusies van die deskundige op zijn deskundigheidsgebied aanvaarden als geschikte controle-informatie.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:

 • het vaststellen van de noodzaak om een deskundige in te schakelen
 • het vaststellen van de aard, timing en omvang van de controlewerkzaamheden waarbij de ingeschakelde deskundige betrokken is
 • het evalueren van de competentie, capaciteiten en objectiviteit van de ingeschakelde deskundige
 • het verkrijgen van overeenstemming met de ingeschakelde deskundige
 • het evalueren of de werkzaamheden van de ingeschakelde deskundige adequaat zijn.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Externe bevestigingen richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer kennis willen krijgen over externe bevestigingen bij de controle van de jaarrekening. Deze e-learning is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

COS 505

Deze e-learning over Standaard 505 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie uit externe bevestigingen. Controle-informatie in de vorm van externe bevestigingen door derden kan betrouwbaarder zijn dan informatie die intern door de entiteit wordt geproduceerd. De inhoud van deze e-learning helpt de accountant om te helpen bij het opzetten en uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot externe bevestigingen.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:

 • de werkzaamheden die je moet verrichten wanneer je gebruikmaakt van externe bevestigingen
 • de wijze van handelen wanneer het management weigert om toestemming te geven om een verzoek om bevestiging te versturen
 • de wijze waarop je de uitkomsten van de werkzaamheden over externe bevestigingen evalueert.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Controle-informatie specifieke overwegingen richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer kennis willen krijgen over specifieke overwegingen bij de controle van de jaarrekening. Deze e-learning is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

COS 501

Deze e-learning over Standaard 501 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie over bepaalde aspecten van de voorraden, rechtszaken en claims waar de organisatie bij betrokken is en over gesegmenteerde informatie bij de controle van de jaarrekening.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot:

 • het bestaan en conditie van de voorraad
 • de volledigheid van rechtszaken en claims waar de entiteit bij is betrokken
 • presentatie en toelichting van gesegmenteerde informatie bij de controle van financiële overzichten.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Verbonden partijen richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over verbonden partijen en transacties met verbonden partijen die naar voren komen bij de jaarrekeningcontrole. Standaard 550 gaat met name in op de risico’s op een afwijking van materieel belang bij relaties en transacties met verbonden partijen. Deze e-learning Verbonden partijen is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

 

COS 550

Deze e-learning over Standaard 550 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor relaties en transacties met verbonden partijen bij de controle van de jaarrekening. Veel financiële verslaggevingsstelsels stellen eisen aan administratieve verwerking en toelichting van relaties tussen, transacties met en saldi van verbonden partijen. De accountant zal de risico’s die voortkomen uit het nalaten door de entiteit om relaties tussen, transacties met en saldi van verbonden partijen op de juiste wijze administratief te verwerken of toe te lichten in overeenstemming met de door dat stelsel gestelde vereisten moeten inschatten. En zal vervolgens hierop moeten inspelen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden.

 

Inhoud

Met deze e-learning verbonden partijen krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • de risico-inschattingswerkzaamheden voor de controle van verbonden partijen
 • het identificeren en inschatten van risico’s op een afwijking van materieel belang ten aanzien van relaties en transacties met verbonden partijen
 • het inspelen op risico’s op een afwijking van materieel belang die verband houden met relaties en transacties met verbonden partijen.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Algehele doelstellingen richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over de verantwoordelijkheden van de accountant bij het uitvoeren van een controleopdracht. Van partner tot assistent-accountant.

 

COS 200

Deze e-learning over Standaard 200 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant bij de uitvoering van een controle van financiële overzichten. De algehele doelstellingen van de accountant, maar ook de aard en reikwijdte van een controle komen in deze e-learning aan de orde. Na het volgen van de e-learning weet je ook meer over de reikwijdte, het gezag en de structuur van de Standaarden.

 

Inhoud

Met deze e-learning Algehele doelstellingen krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • de algehele doelstellingen van de (onafhankelijke) accountant
 • de ethische voorschriften die betrekking hebben op de controle van de financiële overzichten
 • het uitvoeren van een controle overeenkomstig de Standaarden.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Inspelen op risico’s richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over het opzetten en implementeren van manieren om op risico’s in te spelen. Van partners tot assistent-accountants.

 

COS 330

Deze e-learning over Standaard 330 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor het opzetten en implementeren van manieren om op de risico’s op een afwijking van materieel belang in te spelen die hij bij een controle van financiële overzichten heeft geïdentificeerd en ingeschat.

 

Inhoud

Met deze e-learning Inspelen op risico’s krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • de wijze waarop de aard, omvang en timing van toetsingen van interne beheersingsmaatregelen wordt bepaald
 • het gebruikmaken van controle-informatie die in de loop van de tussentijdse periode of tijdens vorige controles is verkregen
 • het evalueren van de effectieve werking van interne beheersingsmaatregelen
 • de gegevensgerichte controles met betrekking tot het opstellen van de financiële overzichten
 • het toetsen van interne beheersingsmaatregelen en het uitvoeren van gegevensgerichte controles die op significante risico’s inspelen
 • het bepalen van de timing van gegevensgerichte controles
 • het evalueren van het voldoende en geschikt zijn van controle-informatie.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Risico-inschatting richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over het identificeren en inschatten van risico’s bij de controle van de jaarrekening. Een belangrijk element hierbij is het verkrijgen van kennis van de entiteit en haar omgeving en haar interne beheersing. Deze e-learning Risico-inschatting is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

 

COS 315

Deze e-learning over Standaard 315 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor het identificeren en inschatten van de risico’s op een afwijking van materieel belang in een financieel overzicht door het verkrijgen van inzicht in de entiteit en haar omgeving, met inbegrip van haar interne beheersing.

 

Inhoud

Met deze e-learning risico-inschatting krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • de risico-inschattingswerkzaamheden en de daarmee verband houdende werkzaamheden die je als accountant moet uitvoeren
 • het verkrijgen van het vereiste inzicht in de entiteit en haar omgeving, met inbegrip van haar interne beheersing
 • het identificeren en inschatten van risico’s op een afwijking van materieel belang
 • de wijze waarop de risico-inschatting in het dossier gedocumenteerd moet worden.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.