Voor wie?

Deze e-learning Verbonden partijen richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over verbonden partijen en transacties met verbonden partijen die naar voren komen bij de jaarrekeningcontrole. Standaard 550 gaat met name in op de risico’s op een afwijking van materieel belang bij relaties en transacties met verbonden partijen. Deze e-learning Verbonden partijen is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

 

COS 550

Deze e-learning over Standaard 550 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor relaties en transacties met verbonden partijen bij de controle van de jaarrekening. Veel financiële verslaggevingsstelsels stellen eisen aan administratieve verwerking en toelichting van relaties tussen, transacties met en saldi van verbonden partijen. De accountant zal de risico’s die voortkomen uit het nalaten door de entiteit om relaties tussen, transacties met en saldi van verbonden partijen op de juiste wijze administratief te verwerken of toe te lichten in overeenstemming met de door dat stelsel gestelde vereisten moeten inschatten. En zal vervolgens hierop moeten inspelen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden.

 

Inhoud

Met deze e-learning verbonden partijen krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • de risico-inschattingswerkzaamheden voor de controle van verbonden partijen
 • het identificeren en inschatten van risico’s op een afwijking van materieel belang ten aanzien van relaties en transacties met verbonden partijen
 • het inspelen op risico’s op een afwijking van materieel belang die verband houden met relaties en transacties met verbonden partijen.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Algehele doelstellingen richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over de verantwoordelijkheden van de accountant bij het uitvoeren van een controleopdracht. Van partner tot assistent-accountant.

 

COS 200

Deze e-learning over Standaard 200 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant bij de uitvoering van een controle van financiële overzichten. De algehele doelstellingen van de accountant, maar ook de aard en reikwijdte van een controle komen in deze e-learning aan de orde. Na het volgen van de e-learning weet je ook meer over de reikwijdte, het gezag en de structuur van de Standaarden.

 

Inhoud

Met deze e-learning Algehele doelstellingen krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • de algehele doelstellingen van de (onafhankelijke) accountant
 • de ethische voorschriften die betrekking hebben op de controle van de financiële overzichten
 • het uitvoeren van een controle overeenkomstig de Standaarden.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Inspelen op risico’s richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over het opzetten en implementeren van manieren om op risico’s in te spelen. Van partners tot assistent-accountants.

 

COS 330

Deze e-learning over Standaard 330 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor het opzetten en implementeren van manieren om op de risico’s op een afwijking van materieel belang in te spelen die hij bij een controle van financiële overzichten heeft geïdentificeerd en ingeschat.

 

Inhoud

Met deze e-learning Inspelen op risico’s krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • de wijze waarop de aard, omvang en timing van toetsingen van interne beheersingsmaatregelen wordt bepaald
 • het gebruikmaken van controle-informatie die in de loop van de tussentijdse periode of tijdens vorige controles is verkregen
 • het evalueren van de effectieve werking van interne beheersingsmaatregelen
 • de gegevensgerichte controles met betrekking tot het opstellen van de financiële overzichten
 • het toetsen van interne beheersingsmaatregelen en het uitvoeren van gegevensgerichte controles die op significante risico’s inspelen
 • het bepalen van de timing van gegevensgerichte controles
 • het evalueren van het voldoende en geschikt zijn van controle-informatie.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Risico-inschatting richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over het identificeren en inschatten van risico’s bij de controle van de jaarrekening. Een belangrijk element hierbij is het verkrijgen van kennis van de entiteit en haar omgeving en haar interne beheersing. Deze e-learning Risico-inschatting is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

 

COS 315

Deze e-learning over Standaard 315 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor het identificeren en inschatten van de risico’s op een afwijking van materieel belang in een financieel overzicht door het verkrijgen van inzicht in de entiteit en haar omgeving, met inbegrip van haar interne beheersing.

 

Inhoud

Met deze e-learning risico-inschatting krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • de risico-inschattingswerkzaamheden en de daarmee verband houdende werkzaamheden die je als accountant moet uitvoeren
 • het verkrijgen van het vereiste inzicht in de entiteit en haar omgeving, met inbegrip van haar interne beheersing
 • het identificeren en inschatten van risico’s op een afwijking van materieel belang
 • de wijze waarop de risico-inschatting in het dossier gedocumenteerd moet worden.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Opdrachtaanvaarding richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over de verantwoordelijkheden van de accountant bij het aanvaarden van een controleopdracht. Van partner tot assistent-accountant.

 

COS 210

Deze e-learning over Standaard 210 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor het overeenkomen van de voorwaarden van een controleopdracht met het management. De accountant moet vaststellen of voldoende randvoorwaarden voor het aannemen van de opdracht aanwezig zijn en of duidelijke overeenstemming bestaat tussen de accountant en het management. Na het volgen van deze e-learning heb je meer inzicht in de randvoorwaarden bij de aanvaarding van een controleopdracht.

 

Inhoud

Met deze e-learning opdrachtaanvaarding krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • de randvoorwaarden voor een controle
 • de wijze waarop de voorwaarden van nieuwe en bestaande controleopdrachten worden overeengekomen
 • de vorm en inhoud van de opdrachtbevestiging.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning planning van een controle richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over het plannen van een controle van de jaarrekening. Aan de orde komen onder andere het vaststellen van de aanpak van de controle en het opstellen van een controleprogramma. Van partner tot assistent-accountant.

 

COS 300

Deze e-learning over Standaard 300 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor het plannen van een controle van financiële overzichten. Het adequaat plannen van de jaarrekeningcontrole zorgt voor een effectieve en doelmatige uitvoering hiervan en zorgt ervoor dat de accountant voldoende aandacht besteedt aan de belangrijkste onderdelen van de controle.

 

Inhoud

Met deze e-learning planning van een controle krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • de rol en timing van de planning
 • de betrokkenheid van de kernleden van het opdrachtteam
 • de aard van de planningswerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd
 • de documentatieverplichtingen tijdens de planningsfase.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning gebeurtenissen na balansdatum richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode bij de controle van financiële overzichten. Van partner tot assistent-accountant.

 

COS 560

Deze e-learning over Standaard 560 gaat in op de verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot gebeurtenissen na balansdatum bij een controle van financiële overzichten. De e-learning gaat tevens in op de verschillende vormen van omstandigheden die bestonden óp de datum van de financiële overzichten en omstandigheden die ná balansdatum zijn ontstaan. En wat betekent dit voor je werkzaamheden als accountant?

 

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • de werkzaamheden die je als accountant moet uitvoeren voor gebeurtenissen die zich voordoen tussen de datum van de financiële overzichten en de datum van de controleverklaring;
 • de wijze waarop ingespeeld wordt op feiten die de accountant bekend worden na de datum van de controleverklaring, en wanneer deze feiten eerder bekend waren geweest door de accountant, dit tot een aanpassing in de controleverklaring hadden kunnen leiden; en
 • de werkzaamheden die je als accountant moet uitvoeren voor gebeurtenissen die zich voordoen na de publicatie van de financiële overzichten.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Hoe werkt het PE-abonnement?

Het PE-abonnement e-learning 15 PE-uren geeft je het recht om voor 15 PE-uren e-learnings te volgen bij Kriton. Als je het PE-abonnement afsluit kun je direct kiezen welke e-learnings je wil volgen. Je ontvangt één inlogcode voor de door jou gekozen online trainingen. Simpel, voordelig en gericht op jouw leerbehoefte.

Voor wie?

Dit PE-abonnement is geschikt voor alle professionals die werkzaam zijn bij een accountantsorganisatie. Van partner tot assistent-accountant. De e-learnings zijn gericht op zowel vaktechniek als vaardigheden. Bekijk hier het uitgebreide aanbod.

Overige abonnementen

Liever een ander abonnement? Klik hier voor een PE-abonnement e-learning van 5 PE-uren of een PE-abonnement e-learning van 10 PE-uren.

Groepskortingen

Je kunt een individueel abonnement afsluiten, maar je kunt ook kiezen voor een groepsabonnement. Informeer via info@kriton.nl naar aantrekkelijke groepskortingen.

Hoe werkt het PE-abonnement?

Het PE-abonnement e-learning 10 PE-uren geeft je het recht om voor 10 PE-uren e-learnings te volgen bij Kriton. Als je het PE-abonnement afsluit kun je direct kiezen welke e-learnings je wil volgen. Je ontvangt één inlogcode voor de door jou gekozen online trainingen. Simpel, voordelig en gericht op jouw leerbehoefte.

Voor wie?

Dit PE-abonnement is geschikt voor alle professionals die werkzaam zijn bij een accountantsorganisatie. Van partner tot assistent-accountant. De e-learnings zijn gericht op zowel vaktechniek als vaardigheden. Bekijk hier het uitgebreide aanbod.

Overige abonnementen

Liever een ander abonnement? Klik hier voor een PE-abonnement e-learning van 5 PE-uren of een PE-abonnement e-learning van 15 PE-uren.

Groepskortingen

Je kunt een individueel abonnement afsluiten, maar je kunt ook kiezen voor een groepsabonnement. Informeer via info@kriton.nl naar aantrekkelijke groepskortingen.

Voor wie?

Deze e-learning Wet- en regelgeving richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over het onderwerp wet- en regelgeving en wat de invloed daarvan is op de werkzaamheden bij de controle van de jaarrekening. Van partner tot assistent-accountant.

COS 250

Deze e-learning over Standaard 250 behandelt behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant om aandacht te besteden aan wet- en regelgeving bij de controle. De gevolgen van niet-naleving van wet- en regelgeving voor de controlewerkzaamheden en documentatie komen ook aan de orde.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • de invloed van wet- en regelgeving op de financiële overzichten
 • de verantwoordelijkheden voor het naleven van wet- en regelgeving
 • de overwegingen van de accountant over het naleven van wet- en regelgeving
 • de controlewerkzaamheden bij het identificeren of vermoeden van niet-naleving
 • het rapporteren van geïdentificeerde of vermoede niet-naleving
 • de documentatievereisten

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.