Wat is de concrete impact van de nieuwe Wet op jouw werkzaamheden? Wat moet je echt weten? De 4 belangrijkste wijzigingen in de Wwft 2018 op een rij.

 

Als accountant of belastingadviseur heb je in je werk te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft is per 25 juli 2018 herzien en de vierde anti-witwasrichtlijn is geïmplementeerd. Bestaande verplichtingen worden daarin verder bekrachtigd. Maar de wet bevat ook enkele nieuwe bepalingen. En die zijn ook van invloed op jou. De volgende 4 wijzigingen zijn de belangrijkste.

 

1.    Cliëntenonderzoek: geen uitzonderingen meer!

De vierde anti-witwasrichtlijn legt nog meer de nadruk op de risicogebaseerde aanpak van het cliëntenonderzoek. De wet vereist dat je voor elke zakelijke relatie een risicobeoordeling op witwassen en financieren van terrorisme moet opstellen. Die beoordeling bepaalt de diepgang van het cliëntenonderzoek en de maatregelen die je moet treffen. Vrijstelling van het cliëntenonderzoek voor bepaalde cliënten (zoals overheidsinstanties) en diensten (zoals een eenvoudige aangifte inkomstenbelasting) is niet meer mogelijk. Maatwerk dus, en dat levert voor jou een lastenverzwaring op ten opzichte van de huidige wet. Alleen de intensiteit van de maatregelen die je in het kader van het cliëntenonderzoek neemt, kan dus nog variëren. Daarbij komt nog dat sinds de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden, de privacyregels een stuk strenger zijn geworden. Gegevens die worden verzameld voor cliëntenonderzoek moeten dus ook volgens de AVG-richtlijnen worden verwerkt.

 

2.    UBO: De Wwft vereist nu verplichte identificatie

Het begrip UBO (de ultimate beneficial owner ofwel de uiteindelijk belanghebbende)in een juridische entiteit is niet nieuw. Als accountant of belastingadviseur moet je een cliëntenonderzoek doen dat inzicht geeft in de identiteit van de UBO’s van je cliënt. De definitie van het begrip UBO is in de herziening echter uitgebreid. Dit wordt verduidelijkt in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Voorheen was het voor bepaalde juridische entiteiten, zoals stichtingen en verenigingen, niet mogelijk om een UBO aan te wijzen. Met de nieuwe definities moet je nu altijd een UBO identificeren. Als het niet mogelijk is om een natuurlijke persoon vast te stellen die het uiteindelijke eigendom of de uiteindelijke zeggenschap heeft, wordt het leidinggevend personeel als UBO aangemerkt. Deze personen worden ‘pseudo-UBO’ genoemd.

 

3.    Ongebruikelijke transacties: aangepaste indicatoren meldingsplicht in de Wwft

Nog een belangrijke wijziging in de wet waarmee je als accountant of belastingadviseur aan de slag moet, gaat over de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Wanneer je afwijkende transactiepatronen signaleert, kan dat een indicatie vormen voor witwassen of terrorismefinanciering. In de nieuwe richtlijn ben je nu verplicht om deze ongebruikelijke transacties altijd te melden bij de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU-Nederland). Het vermoeden dat een transactie verband houdt met witwassen of het financieren van terrorisme is al voldoende. Bij de beoordeling of je een transactie als ongebruikelijk aanmerkt, gelden de objectieve en subjectieve indicatoren die in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 zijn genoemd. Bovendien moet je contante transacties met een waarde van € 10.000 of meer die betaald zijn aan, of met tussenkomst van een kantoor, in alle gevallen melden. Voorheen lag die grens op € 15.000.

 

4.    Compliancefunctie: inrichting van onafhankelijk intern toezicht op de Wwft

Dit laatste aandachtspunt heeft betrekking op de bedrijfsvoering van instellingen. De wet vereist namelijk dat instellingen een onafhankelijke compliancefunctie voor de specifieke naleving van de Wwft inrichten. Deze compliance officer houdt zich bezig met de controle van de naleving van de wettelijke én de interne regels door de instelling. Ook is hij (of zij) verantwoordelijk voor het melden van ongebruikelijke transacties bij de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU-Nederland). De functionaris kent de richtlijnen voor het vastleggen van cliëntengegevens, draagt zorg voor de uitvoering van het maatregelenbeleid en volgt de procedures bij niet-naleving. Daarnaast moet een onafhankelijke auditfunctie de uitoefening van de compliancefunctie controleren wanneer dit passend is bij de aard en omvang van de instelling.

Frank de Graaf is consultant/ontwikkelaar bij Kriton en houdt zich bezig met ontwikkeling van vaktechnische e-learnings.

 

Meer weten?

Door het lezen van dit artikel ben je op de hoogte van de belangrijkste aanpassingen binnen je vakgebied, maar hoe pas je deze wijzigingen in de Wwft concreet toe in je werk?

Onze nieuwe e-learning Wwft (2 PE) geeft je snel en goed inzicht in de Wwft 2018. Schrijf je direct in via deze link of neem contact op met hjensma@kriton.nl. Volg ons ook op www.kriton.nl, zodat je op de hoogte blijft van alle actualiteiten.