In eerdere blogs behandelden we de gewijzigde regelgeving voor opbrengstverantwoording. We gingen in op het begrip prestatieverplichting, wanneer je de opbrengsten van garanties neemt en hoe je de transactieprijs toerekent.

De gewijzigde regels hebben óók gevolgen voor de verantwoording van projectopbrengsten als onderdeel van de onderhanden projecten. In dit blog behandelen we vier wijzigingen die voor jou en je klant van belang zijn bij de verantwoording van projectopbrengsten.

Wijziging 1: Meer- en minderwerk

Een veel voorkomend onderdeel van onderhanden projecten is meer- en minderwerk. Meer- en minderwerk is een wijziging van een overeenkomst. Volgens de gewijzigde regels is de verwerkingswijze van meer- en minderwerk afhankelijk van de vraag of sprake is van een afzonderlijke overeenkomst of niet.

OvereenkomstWijze van verwerking
Er is een afzonderlijke overeenkomst in aanvulling op de bestaande afspraken Verwerken als twee prestatieverplichtingen
Er is een geheel nieuwe overeenkomst Verwerken als twee prestatieverplichtingen
Er is sprake van een wijziging van een bestaande overeenkomstEr is sprake van één prestatieverplichting waarvan de transactieprijs is gewijzigd

Wijziging 2: Claims

De nieuwe regels voor opbrengstverantwoording verduidelijken op welk moment je een claim als opbrengst mag verwerken. Dat mag alleen als het waarschijnlijk is dat de ander de claim zal aanvaarden en als het bedrag voldoende betrouwbaar kan worden bepaald. Dat zal niet snel het geval zijn. Maar als dat wel de situatie is, dan verwerk je de claim tegen de beste, maar wel voorzichtige, schatting.

Wijziging 3: Variabele vergoedingen

Variabele vergoedingen zijn onder andere kortingen, teruggaven, terugbetalingen, prijsconcessies, prestatiebonussen en sancties. Verduidelijkt in de nieuwe regels is dat je klant een inschatting moet maken van de omvang van de variabele vergoeding als onderdeel van de totale vergoeding. Ook hierbij pas je voorzichtigheid toe. De omvang van de variabele vergoeding wordt aan het einde van elke verslaggevingsperiode geactualiseerd. In het voorbeeld van ons blog over de toerekening van de transactieprijs is de verwerkingswijze van kortingen toegelicht aan de hand van een voorbeeld.

Wijziging 4: Presentatie van onderhanden projecten

Last but not least: ook de presentatie van onderhanden projecten in de balans en winst-en-verliesrekening is gewijzigd. Je mag projecten met een debet- en creditsaldo niet meer salderen. Nu moet je een project met een debetsaldo en creditsaldo respectievelijk als actief en verplichting verantwoorden. En in de winst-en-verliesrekening verantwoord je de mutatie onderhanden projecten onder de netto-omzet in plaats van als een afzonderlijke regel. Deze wijzigingen gelden voor kleine, middelgrote en grote rechtspersonen.

Heeft je klant onderhanden projecten? Ga dan na of de nieuwe verslaggevingsregels impact hebben op de wijze van opbrengstverantwoording.


Meer weten?

Wil je meer weten over garanties en de andere wijzigingen in de verslaggevingsregels? Volg dan onze geactualiseerde e-learning ‘Verslaggeving Onderhanden projecten’. Hierin is onder meer ook een uitgebreid stroomschema opgenomen om na te gaan hoe je meer- en minderwerk verwerkt.