In ons laatste blog hadden we het over het thema regeldruk: de druk (en soms zelfs stress) die accountants voelen om de regelgeving na te leven. De breedte van de standaarden, de Wwft, AVG, verslaggevings- en fiscale regels en ook de duurzaamheidsverslaggeving maken het lastig om het overzicht te houden. In de komende blogs behandelen we in dit kader een aantal voorbeelden van regelgeving. We lichten toe hoe je de regels goed kunt toepassen en vooral: wat de bedoeling ervan nou eigenlijk is. In dit blog gaan we in op het verhangen of oprichten van vennootschappen binnen een groep. Is sprake van een transactie onder gemeenschappelijke leiding of niet? En zo ja, hoe moet die transactie dan worden verwerkt? Moet je goodwill activeren of juist niet? En per welke datum moet je de transactie verwerken?

Wat is de bedoeling van de regelgeving?

De verslaggevingsregels over transacties onder gemeenschappelijke leiding zijn specifieke regels over overnames. Bij een overname verkrijgt de ene partij doorslaggevende invloed op het zakelijke en financiële beleid van de andere partij. Het doel van de overname is om er economische voordelen mee te genereren. Bij het verhangen of oprichten van vennootschappen binnen een groep is dat niet altijd het doel. Daarom maakt de RJ onderscheid tussen de situatie waarin de onderneming een vennootschap koopt om daar opbrengsten mee te genereren, en de situatie waarin dat niet het geval is.

Wanneer is er sprake van een transactie onder gemeenschappelijke leiding?

Er is sprake van een transactie onder gemeenschappelijke leiding als de aandeelhouders met overheersende zeggenschap voor en na de wijziging van de structuur hetzelfde zijn. Dus: dezelfde aandeelhouders hebben vóór en ná de transactie de uiteindelijke beslissende bevoegdheid over de vennootschap(pen) die bij de transactie betrokken is (zijn). Bijvoorbeeld:

Moet in verband met de verwerving van aandelen goodwill worden geactiveerd?

Als sprake is van een transactie onder gemeenschappelijke leiding is de volgende vraag of de transactie economische realiteit heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval als de herstructurering wordt gedaan om de vennootschap in de toekomst te verkopen.

Als sprake is van economische realiteit dan mag de purchase accounting-methode worden toegepast en wordt goodwill verantwoord. Als geen sprake is van economische realiteit, dan komen alleen de ‘pooling of interest’ of de ‘carry over accounting’-methoden in aanmerking en wordt geen goodwill verantwoord. De ‘pooling of interest’-methode ‘doet alsof’ de samenvoeging per 1/1 van het boekjaar heeft plaatsgevonden. Bij de ‘carry over accounting’-methode wordt de samensmelting verwerkt op overnamedatum.

Economische realiteit kan in de praktijk een lastig begrip zijn. Het gaat erom dat er een economische rationale is voor het samenbrengen van de activiteiten zoals het verder realiseren van synergie-effecten of betere aansturingsmogelijkheden voor gecombineerde activiteiten.

Kun je het nog volgen?

We geven de verschillende stappen hieronder nog eens schematisch weer:

Dus heb je te maken met een verhanging of oprichting van een nieuwe vennootschap in de groep? Bespreek dan met je klant of de gemeenschappelijke leiding wijzigt en wat de bedoeling is van de wijziging!

Meer weten?

Wil je meer weten over de verwerking van dit soort transacties in de jaarrekening? Geef je kennis over dit onderwerp een update en volg onze e-learning Transacties onder gemeenschappelijke leiding. Deze e-learning is geschikt voor een brede groep (assistent-)accountants. Of je nu teamleider of partner bij een accountantskantoor bent of accountant in business.