Worstel jij ook zo met deze vraag je bij klant? Je bent niet de enige. Dit is altijd al een lastig onderwerp maar met de NOW-regeling is de vraag nóg actueler. In dit blog geven we je handvatten om te kunnen bepalen of er wel of geen sprake is van een groep én wat de gevolgen hiervan zijn.


Wat is een groep?

Artikel 24b Boek 2 BW geeft de definitie van een groep en spreekt over economische eenheid en organisatorische verbondenheid. Dat zegt nog niet alles. Als we de literatuur erop naslaan gaat het om overheersende zeggenschap (ook wel genoemd beleidsbepalende invloed). Het gaat er om welke vennootschap de andere vennootschap(pen) ‘overheerst’, dus wie de uiteindelijke beslissing bij bijvoorbeeld een belangrijke investering neemt. Ook de NOW 1 gaat in de basis uit van het groepsbegrip volgens artikel 24b Boek 2 BW (zij voegen daaraan toe dat ook dochtermaatschappijen van een ander voor de NOW-regelingen worden behandeld als ware zij een groep. En voor de bepaling van de omzetdaling worden ook buitenlandse vennootschappen met Nederlands SV-loon in aanmerking genomen).


Hoe bepaal je of sprake is van een groep?

Dat doe je altijd op basis van de feitelijke omstandigheden. Bepaal je het groepsbegrip dan niet op basis van de stemrechten? Ja, maar niet helemaal. Natuurlijk is overheersende zeggenschap (eerder) aanwezig wanneer je klant de meerderheid van de stemrechten heeft in een deelneming. Maar ook in die situatie kan op basis van bijvoorbeeld statuten of een overeenkomst feitelijk geen sprake zijn van die overheersende zeggenschap. Alle relevante elementen moet je dus in ogenschouw nemen bij het beoordelen van de feitelijke omstandigheden.

RJ 217.202 tot en met 204a geeft een overzicht van zaken die een rol spelen. Al deze aspecten moet je betrekken bij de vraag of sprake is van een groep of niet. We noemen er een paar:

  • Het recht om de meerderheid van de bestuurders te kunnen benoemen of ontslaan komt toe aan anderen, zoals de raad van commissarissen.
  • Alle activiteiten van de rechtspersoon worden uitgeoefend ten behoeve van een andere rechtspersoon in dezelfde structuur.
  • De rechtspersoon loopt voor meer dan de helft het economische risico met betrekking tot de beleidsafhankelijke vennootschap.

Tip:

Zet de aspecten van RJ 217.202 tot en met 204 a in een tabel en ga voor je klant na welke aspecten al dan niet een rol spelen. Op die manier heb je gelijk een goede onderbouwing van je conclusie of sprake is van een groep of niet.


Bij kleine rechtspersonen speelt het groepsbegrip geen rol

Dit is een uitspraak uit de praktijk. Maar die is niet helemaal waar. Ja, kleine rechtspersonen zijn vrijgesteld van het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening. Maar artikel 396 lid 2 geeft aan dat je voor het bepalen van het grootteregime van je klant, ook de entiteiten moet meetellen die je in de consolidatie zou moeten betrekken als je klant een geconsolideerde jaarrekening zou opmaken. Dat zijn dus de vennootschappen die tot de groep behoren. Daarom moet je ook bij kleine rechtspersonen nagaan of sprake is van een groep, ondanks de vrijstelling voor consolidatie.


De NOW-groep

Voor de NOW is het (bredere) groepsbegrip, de NOW-groep, van belang om te bepalen op welk niveau -concern- of werkmaatschappijniveau- de aanvraag tot vaststelling plaats moet vinden. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor je klant. Als bijvoorbeeld op werkmaatschappijniveau de NOW 1 is aangevraagd en je komt er nu achter dat dit op concernniveau had moeten plaatsvinden, kun je dit achteraf niet meer repareren. Je klant kan dan geen overheidssteun meer ontvangen voor de entiteiten waarvoor geen NOW 1 is aangevraagd.

Kortom: bepaal -ongeacht het type opdracht- periodiek of, en tot hoever, sprake is van een groep bij je klant.


Vragen over de NOW?

Heb je vaktechnische vragen over de NOW-verantwoording waar je graag over van gedachten wilt wisselen met een deskundige? Leg je vraag dan voor aan het NOW-panel. In dit panel zijn Kriton-professionals met specifieke deskundigheid opgenomen. Zij geven praktisch en laagdrempelig antwoord op je vragen en bieden je een gedegen, professioneel-kritische oplossing waarmee je direct verder kunt.