Na COVID en de gevolgen ervan voor de waardering van posten en de continuïteit van organisaties, hebben we in 2023 te maken met nieuwe continuïteitsissues. Want de oorlog in Oekraïne, de sanctiewetgeving en ook de energiecrisis zijn voor veel ondernemingen een grote zorg. Tijd dus om de huidige situatie te analyseren en je 4 tips te geven over hoe je hier goed mee om kunt gaan in jouw praktijk.

Continuïteit, hoe zat het ook alweer?

Continuïteit is altijd een significante aangelegenheid. Dat betekent dat je altijd moet nagaan of dit een issue is of niet. Als dat het geval is, ga je na of daadwerkelijk gerede twijfel bestaat. Hiervan is sprake als voortzetting van de onderneming mogelijk is -je kijkt daarbij een jaar vooruit-, maar wel met specifieke maatregelen:

  • De onderneming kan niet op eigen kracht aan zijn verplichtingen voldoen; èn
  • Heeft dus medewerking van derden nodig; èn
  • Die medewerking is onzeker.

Alleen als aan alle drie de voorwaarden wordt voldaan neemt je klant een toelichtende paragraaf op in de jaarrekening en jij een adequate uiteenzetting op van de situatie bij je klant in je samenstel- of controleverklaring. Dat is dus geen standaardtekst!

Maar wat nu als je klant bijvoorbeeld maar 2 van de 3 voorwaarden ‘aantikt’? Dan is geen sprake van gerede twijfel over de continuïteit maar je klant kan uiteraard wel een toelichtende tekst in de jaarrekening opnemen om de gebruikers ervan te informeren.

Continuïteit, 4 tips

Het analyseren van de huidige continuïteitsissues is complexer dan die als gevolg van COVID-19. Waarom? Dat komt omdat het issue nu veel meer omvattend is en nog onzekerder. Dit betekent dat je de regelgeving beter moet beheersen maar ook dat je onderbouwing en documentatie ervan veel meer aandacht vraagt. We geven je 4 tips:

Tip 1: Let ook op de meer onbewuste zaken bij je klant

Natuurlijk communiceer je met je klant over een mogelijk continuïteitsissue. Je stelt vragen, vraagt door, ben nieuwsgierig. Maar wees je ook bewust van de meer ongewone zaken. Neem die waar en documenteer ook die in je dossier.

Tip 2: Ga na in welk scenario je klant zich bevindt

Is sprake van een ernstige onzekerheid of (nog) niet? Of is al sprake van zekerheid over de discontinuïteit bij je klant? Ga na wat de gevolgen zijn voor je vervolgwerkzaamheden en rapportage.

Tip 3: Trek je conclusies steeds in twijfel

Wij mensen -en dus ook wij accountants- hebben nu eenmaal allemaal te maken met biases, onbewuste vooringenomenheden. We geven onbewust meer ‘waarde’ aan hetgeen we als eerste vinden en zijn onbewust op zoek naar zaken die we willen vinden. Trek daarom je eerste conclusie bewust in twijfel.

Tip 4: Breng structuur aan in je adequate uiteenzetting van de gerede twijfel over de continuïteit in je verklaring

Start met een beschrijving van de oorzaak en vervolgens het effect ervan op je klant. Geef daarna aan welke maatregelen je klant heeft genomen om de onzekerheden weg te nemen en sluit af met de conclusie over de gehanteerde waarderingsgrondslagen.

Neem bij het samenstellen en controleren van de jaarrekening 2022 de tijd voor de huidige vormen van continuïteitsissues. Herhaal hetgeen je hebt geleerd in 2021, toen continuïteit een verplicht PE-onderwerp was. Of neem het onderwerp weer op in je huidige PE-portfolio 2023.

Meer weten over continuïteit?

Lees ook ons blog 32 over 4 misverstanden bij continuïteitsissues of blog 10 over de regelgeving van continuïteit.