Stel: je klant heeft verlies geleden in 2020. Niet zo gek natuurlijk, met de gevolgen van de coronapandemie. Maar moet je nu een latente belastingvordering opnemen? En hoe waardeer je die? We geven in dit blog antwoord op deze vragen.


Wat zijn actieve belastinglatenties?

Actieve latenties zijn belastingvorderingen die je in de toekomst kunt verrekenen met te betalen belasting. We kennen allemaal wel de situatie dat er verschillen zijn tussen de commerciële en fiscale waardering van een balanspost. Hierdoor kan een actieve belastinglatentie ontstaan. Deze kan ook ontstaan door verliezen die met toekomstige winsten verrekend kunnen worden. 

Actieve belastinglatenties verschillen dus van een ‘gewone’ belastingvordering. De ‘gewone’ belastingvordering kan ontstaan omdat een fiscaal verlies door achterwaartse verliescompensatie tot teruggave van betaalde belastingen leidt. Of doordat de betaalde voorlopige aanslag hoger is dan de uiteindelijk te betalen belastingen. In die situaties weet je zeker dat je de belasting zult ontvangen. Een actieve belastingvordering gaat over verrekening van verliezen met toekomstige winsten, je weet dan niet zeker of je in de toekomst belasting terug zult ontvangen.


Moet je een actieve belastinglatentie opnemen in de balans?

Ja. Voorwaarde is wel dat je de actieve belastingvordering opneemt tot het bedrag waarvan het waarschijnlijk is dat in de toekomst fiscale winst beschikbaar zal zijn om de verliezen te kunnen verrekenen. Je mag dus geen latente belastingvordering opnemen als het uitgesloten of niet waarschijnlijk is dat in de toekomst voldoende fiscale winst zal worden behaald. Dit is anders dan bij de latente belastingverplichting. Deze wordt altijd opgenomen. De bepalingen voor latente belastingverplichtingen en -vorderingen zijn dus niet gelijk aan elkaar.


Maar hoe stel je nu vast of die fiscale winst in de toekomst beschikbaar zal zijn?

Daarvoor geeft de RJ concrete handvatten. Deze zijn niet limitatief maar geven wel richting aan de uit te voeren werkzaamheden en helpen bij het trekken van je conclusie.

Handvatten in de RJ voor het vaststellen van de beschikbaarheid van fiscale winst:

  • Je klant heeft voldoende verrekenbare tijdelijke verschillen van dezelfde belastingautoriteit en dezelfde fiscale eenheid waarmee zij de verliezen kan compenseren; of
  • Je klant zal in de toekomst waarschijnlijk -voordat de termijn voor verliescompensatie vervalt- voldoende fiscale winst genereren om de verliezen te kunnen verrekenen; of
  • Bij de klant hebben de verliezen een aanwijsbare oorzaak, denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de coronapandemie. En het is niet waarschijnlijk dat je klant in de toekomst opnieuw verlies lijdt; of
  • Het is mogelijk om de fiscale winsten zo te plannen dat verrekening van de verliezen mogelijk is.

Nu is het altijd onzeker of in de toekomst sprake zal zijn van voldoende fiscale winst. Het gaat er echter om dat je de beste schatting daarvan maakt, op basis van de informatie die bij het opstellen van de jaarrekening beschikbaar is.


Kent de fiscale jaarrekening ook latenties?

Nee. In de jaarrekening op fiscale waarderingsgrondslagen zijn er (vrijwel) geen verschillen met de fiscale aangifte. Je neemt dan ook geen belastinglatenties op in de jaarrekening op fiscale grondslagen. Dit geldt zowel voor passieve als voor actieve latenties.


Heeft je klant compensabele verliezen? Ga dan na of je een actieve latentie moet opnemen of niet!


Meer weten over verslaggeving?

Wil je meer weten over latente belastingen of andere verslaggevingsonderwerpen? Of wil je gewoon je kennis van verslaggeving weer eens opfrissen? Volg dan de training ‘Update verslaggeving mkb praktijk’. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we een update van de verslaggevingsregels in het mkb.